Inda koshikalimo

Okulonga pamwe nEendombwedi daJehova

Okulonga pamwe nEendombwedi daJehova

Mbela owe lipulile nale kutya ohashi kala ngahelipi, ngeenge tamu longo pamwe nEendombwedi daJehova moprojeka yokutunga? Tala osho vamwe ovo va longa pamwe nafye va popya.