Nghee to dulu okuhoololola okulesha ile okuhalesha ko-sceen

Hoolola elaka

Inda kelandulafano etivali

Inda koshikalimo

Eendombwedi daJehova

Oshikwanyama

Oshoongalele shopaiwana shomo 2014 shEendombwedi daJehova — Kongeni tete Ouhamba waKalunga

Oshoongalele shopaiwana shomo 2014 shEendombwedi daJehova — Kongeni tete Ouhamba waKalunga

Mbela Ouhamba waKalunga oo wa popiwa mOmbiibeli owa fimana ngoo kunena? Tala nghee oumwainafana womounyuni aushe wa hangana nelalakano u lihonge kombinga yOuhamba waKalunga.

Lihonga shihapu

Eendombwedi daJehova ovanhu naanaa va tya ngahelipi?

Mbela ou shii vamwe vomEendombwedi daJehova? Oshike lelalela u shii kombinga yetu?

omolwaashike Eendombwedi daJehova hadi ningi oyoongalele?

Omudo keshe ohatu ongala oikando itatu, omolwoinangwanima itatu oyo ye likalekelwa. Ongahelipi to dulu okumona ouwa poyoongalele oyo?