Inda koshikalimo

Oshoongalele shopaiwana shomo 2014 shEendombwedi daJehova — Kongeni tete Ouhamba waKalunga

Oshoongalele shopaiwana shomo 2014 shEendombwedi daJehova — Kongeni tete Ouhamba waKalunga

Mbela Ouhamba waKalunga oo wa popiwa mOmbiibeli owa fimana ngoo kunena? Tala nghee oumwainafana womounyuni aushe wa hangana nelalakano u lihonge kombinga yOuhamba waKalunga.