Oiningwanima ye likalekelwa

OININGWANIMA YE LIKALEKELWA

Oshoongalele shopaiwana shomo 2014 shEendombwedi daJehova — Kongeni tete Ouhamba waKalunga

Tala nghee oumwainafana womounyuni aushe wa hangana nelalakano u lihonge kombinga yOuhamba waKalunga.

OININGWANIMA YE LIKALEKELWA

Oshoongalele shopaiwana shomo 2014 shEendombwedi daJehova — Kongeni tete Ouhamba waKalunga

Tala nghee oumwainafana womounyuni aushe wa hangana nelalakano u lihonge kombinga yOuhamba waKalunga.