Nghee to dulu okuhoololola okulesha ile okuhalesha ko-sceen

Hoolola elaka

Inda kelandulafano etivali

Inda koshikalimo

Eendombwedi daJehova

Oshikwanyama

Oilonga ilipi hai longwa koshitaimbelewa shEendombwedi daJehova?

Ovo va hala okutalela po shimwe shomoitaimbelewa yetu ova manguluka oku shi ninga.