Nghee to dulu okuhoololola okulesha ile okuhalesha ko-sceen

Hoolola elaka

Inda kelandulafano etivali

Inda koshikalimo

Eendombwedi daJehova

Oshikwanyama

Etoloko lipe lOmbiibeli

Etoloko lipe lOmbiibeli

Tala Ombiibeli ya pepalekwa yo-New World Translation of the Holy Scriptures yomo 2013 nghee ya ndulukwa.

Lihonga shihapu

Omolwashike Eendombwedi daJehova da nyanyangida o-New World Translation?

Oshike sha ningifa etoloko olo lEendjovo daKalunga li kale le likalekelwa?