Oilonga yetu yokunyanyangida

Ombiibeli i li melaka olo hali popiwa kunena

Ombiibeli — Etoloko lOunyuni Mupe oi li paushili noipu okulesha. Edina laKalunga, Jehova, ola holoka mo lwoikando 240 lwaapo mEtestamenti Lipe.

Ombiibeli i li melaka olo hali popiwa kunena

Ombiibeli — Etoloko lOunyuni Mupe oi li paushili noipu okulesha. Edina laKalunga, Jehova, ola holoka mo lwoikando 240 lwaapo mEtestamenti Lipe.

Okavidio komafano tae linyenge: Oshungonangelo ya hovelwa okunyanyangidwa okudja mo 1879

Tala nghee oshungonangelo ye enda tai lunduluka momukokomoko womido mounyuni aushe.

Tava andjakaneke oileshomwa moCongo

Eendombwedi daJehova ohadi lidenge ondjila omwedi keshe opo ndi twaalele Eembiibeli noifo ya kanghamena kOmbiibeli ovanhu vokoCongo.

Etoloko lipe lOmbiibeli

Tala Ombiibeli ya pepalekwa yo-New World Translation nghee ya ndulukwa. Omolwashike sha pula efimbo, eenghendabala noimaliwa ihapu opo ku nyanyangidwe Ombiibeli iwa ya tya ngaho?