Inda koshikalimo

Eendombwedi daJehova

Hoolola elaka Oshikwanyama

Oilonga yetu yokunyanyangida

OILONGA YOKUNYANYANGIDA

Okavidio komafano tae linyenge: Oshungonangelo ya hovelwa okunyanyangidwa okudja mo 1879

Tala nghee oshungonangelo ye enda tai lunduluka momukokomoko womido mounyuni aushe.

OILONGA YOKUNYANYANGIDA

Okavidio komafano tae linyenge: Oshungonangelo ya hovelwa okunyanyangidwa okudja mo 1879

Tala nghee oshungonangelo ye enda tai lunduluka momukokomoko womido mounyuni aushe.

Tava andjakaneke oileshomwa moCongo

Eendombwedi daJehova ohadi lidenge ondjila omwedi keshe opo ndi twaalele Eembiibeli noifo ya kanghamena kOmbiibeli ovanhu vokoCongo.

Etoloko lipe lOmbiibeli

Tala Ombiibeli ya pepalekwa yo-New World Translation nghee ya ndulukwa. Omolwashike sha pula efimbo, eenghendabala noimaliwa ihapu opo ku nyanyangidwe Ombiibeli iwa ya tya ngaho?