Inda koshikalimo

Omolwashike Eendombwedi daJehova ihadi dana Opaasa?

Omolwashike Eendombwedi daJehova ihadi dana Opaasa?

Eudeko la puka olo li li apeshe

Eudeko la puka: Etomhenho molwaashi Eendombwedi daJehova ihadi dana Opaasa omolwaashi kadi fi Ovakriste.

Oshili: Otwa itavela kutya Jesus Kristus oye Omuxupifi wetu, nohatu ningi keshe osho hatu dulu opo tu “shikule oshikoti shaye.”—1 Petrus 2:21; Lukas 2:11.

Eudeko la puka: Inamu itavela kutya Jesus okwa li a nyumunwa koufi.

Oshili: Otwa itavela menyumuko laJesus, notwa mona kutya olo li li ekanghameno leitavelo lOvakriste nohatu li divilike ngeenge hatu udifile vamwe.—1 Ovakorinto 15:3, 4, 12-15.

Eudeko la puka: Ihamu kala mu na ko nasha eshi ounona veni tava pitililwa po kehafo olo hali di mokudana oshivilo shaPaasa.

Oshili: Otu hole ovana vetu nohatu kendabala oku va deula fye vene noku va kwafela va kale va hafa.—Titus 2:4.

Omolwashike Eendombwedi daJehova ihadi dana Opaasa?

  • Okudana oshivilo shaPaasa inaku likolelela kOmbibeli.

  • Jesus okwe tu lombwela tu dimbuluke efyo laye ndele hanyumuko laye. Ohatu dimbuluka efyo laye omudo keshe mefiku tali tu kumwe nefiku omo Edimbuluko lefyo laye la li la dikwa po pakalindeli kOmbibeli.—Lukas 22:19, 20.

  • Otwa itavela kutya oudilo weenghedindjikilile di na sha noshivilo shOpaasa (Easter), oo u na sha noludalo, owa ningifa oshivilo osho shi kale inashi tambulwa ko kuKalunga. Kalunga okwa hala tu mu longele ‘oye aeke,’ noita tambula ko elongelokalunga olo la kwatela mo eenghedindjikilile odo ina hokwa.—Exodus 20:5; 1 Eehamba 18:21.

Otwa tomhwa kutya etokolo letu lokuhadana Opaasa ole likolelela filufilu kOmbibeli, oyo tai tu ladipike tu kale tu na “eshiivo neendunge,” ponhele yokukala ashike hatu shikula omifyuululwakalo dopanhu. (Omayeletumbulo 3:21; Mateus 15:3) Nonande ohatu yelifile vamwe ovo tava pula osho twa itavela shi na sha nOpaasa, ohatu fimaneke yo oufemba wavamwe wokuhoolola osho va hala okuninga.—1 Petrus 3:15.