Inda koshikalimo

Mbela Eendombwedi daJehova odi na Ombibeli yado vene?

Mbela Eendombwedi daJehova odi na Ombibeli yado vene?

Eendombwedi daJehova ohadi longifa omatoloko eembibeli e lili noku lili ngeenge tadi konakona Ombibeli. Ashike otu hole unene okulongifa o-New World Translation of the Holy Scriptures momalaka e lili noku lili omo i li molwaashi oi na edina laKalunga, i li paushili noipu okuudiwa ko.

  • Edina laKalunga. Ovatoloki vamwe vOmbibeli ova dopa okufimaneka omushangi wayo. Pashihopaenenwa, etoloko limwe lOmbibeli oli na omusholondodo womadina ovanhu ve dulife po 70 ovo va kufa ombinga mokutolokwa kwayo. Ashike edina laKalunga Jehova, oo e li omushangi wayo, ola kufwa mo mOmbibeli oyo tuu oyo.

    Mepingafano naasho, o-New World Translation oi na edina laKalunga peenhele omayovi opo la li eshi Ombibeli ya shangelwe pehovelo, ndele inai popya omadina oilyo yokomitiye oyo ya kufa ombinga mokutolokwa kwayo.

  • Oi li paushili. Hamatoloko eembibeli aeshe e na etumwalaka lOmbibeli li li ngaashi la shangelwe pehovelo. Etoloko limwe lOmbibeli ola toloka Mateus 7:13 ngaha: “Indeni mu pite moshivelo sha finana, osheshi oshivelo osho tashi twala koheli oshinene, nondjila oyo ya yuka ko oi pu.” Ndele eshi ovelishe oyo ya li ya shangwa pehovelo oya li ya longifa outumbulilo “ehanauno” ndele haheli. Ashike ediladilo loheli itali yambididwa kOmbibeli. O-New World Translation oya toloka ovelishe oyo paushili eshi ya ti: “Indeni mu pite moshivelo sha finana. Osheshi oshivelo shinene, nondjila ya mbwalangadja otai twala mehanauno.”

  • Oi pu okuudiwa ko. Etoloko liwa inali pumbwa ashike okukala li li paushili ndele oli na okukala la yela nolipu okuudiwa ko. Natu taleni koshihopaenenwa eshi: MOvaroma 12:11 Omukriste omuyapostoli Paulus okwa longifa outumbulilo oo tau ti lelalela “okufuluka momhepo.” Molwaashi outumbulilo oo ihau longifwa vali melaka lOshiingilisha shokunena, o-New World Translation oya toloka ovelishe oyo monghedi oyo tai udiwa ko noupu. Oya ti kutya Ovakriste ove na okukala va “xwama momhepo.”

Kakele kokukala i na edina laKalunga, i li paushili noipu okuudiwa ko, o-New World Translation oya yooloka ko keembibeli dimwe molwaashi ohai andjakanekwa oshali. Osho osha etifa ovanhu omamiliyona va dule okulesha Ombibeli momalaka avo oshidalelwamo nokuli naavo tashi dulika ngeno inava dula oku i lilandela.