Inda koshikalimo

Eendombwedi daJehova ohadi yandje ngoo omakwafo ngeenge paholoka oiponga?

Eendombwedi daJehova ohadi yandje ngoo omakwafo ngeenge paholoka oiponga?

Heeno, Eendombwedi daJehova luhapu ohadi kwafele ngeenge pa holoka oiponga. Ohatu kwafele Eendombwedi nosho yo ovo vehe fi Eendombwedi metwokumwe nelombwelo olo li li mOmbibeli mOvagalati 6:10 olo tali ti: “Tu ningileni aveshe ouwa, ndelenee unene tuu ovo oovakwetu vomeitavelo.” Ohatu kendabala yo okuyandja ekwafo lopamhepo nolopamaliudo olo hali kala la pumbiwa neenghono pomafimbo a tya ngaho kwaavo ve li oihakanwa.—2 Ovakorinto 1:3, 4.

Ehangano

Konima ngeenge oshiponga sha holoka, Ovakulunhuongalo vomomaongalo oo e li moshitukulwa omo mwa holoka oshiponga ohava kendabala okukwatafana nakeshe umwe womomaongalo oo, va mone ngeenge ove li ngoo meameno nonokutya ekwafo lilipi tashi dulika va pumbwa. Opo nee ovakulunhuongalo ohava yandje ouyelele oo va mona eshi va ninga omapekapeko koshitaimbelewa shEendombwedi daJehova osho tashi pashukile oshilongo shavo nosho yo kutya ekwafo lopaulumomhumbwe lilipi la yandjwa.

Ngeenge omaongalo omoshitukulwa osho itaa dulu okuwanifa po eemhumbwe odo, Olutuwiliki lEendombwedi daJehova ohali ningi po omalongekido opo li yandje ekwafo olo la pumbiwa po. Osho osha faafana nonghedi omo Ovakriste vonale va li ve lifila oshisho pefimbo londjala. (1 Ovakorinto 16:1-4) Oshitaimbelewa osho hashi file oshisho omaongalo oo, ohashi hoolola Okomitiye yOkuunganeka Oikwafa oyo i unganeke nokukwatela komesho eenghendabala dokukwafela. Eendombwedi dikwetu dokoitukulwa imwe nado ohadi yambe po efimbo lado noiniwe yado opo di kwafele.—Omayeletumbulo 17:17.

Elongifo loimaliwa

Omayambidido ohaa tuminwa koshitaimbelewa shEendombwedi daJehova ohaa longifwa yo okukwafela ovo va ninga oihakanwa yoiponga. (Oilonga 11:27-30; 2 Ovakorinto 8:13-15) Molwaashi oilonga oyo ohai longwa kovaliyambi, omayambidido oo haa yandjwa ohaa longifwa mokukwafela ovo va hangwa koiponga, ndele hakufuta ovaliyambi. Omayambidido aeshe ohaa longifwa noukeka.—2 Ovakorinto 8:20.