Inda koshikalimo

Mbela Eendombwedi daJehova ovayambididi vehangano lOvajuda?

Mbela Eendombwedi daJehova ovayambididi vehangano lOvajuda?

Ahowe. Eendombwedi daJehova Ovakriste noda kanghamekela omahongo ado kOmishangwa. Nonande omalongelokalunga amwe ohaa hongo kutya okwoongala kwOvajuda moPalestina okwa kanghamena kexunganeko lopamishangwa, Eendombwedi daJehova hasho da itavela ngaho. Inadi itavela kutya ehangano olo lopapolitika ola xunganekwa kondadalunde mOmishangwa. Omishangwa itadi xumifa komesho epangelo lonhumba lopanhu, ile di tumbalekife omuhoko ile oshiwana shonhumba komesho yaikwao. Oshungonangelo yOshiingilisha, oshifo shopambelewa osho hashi nyanyangidwa kEendombwedi daJehova, oya ti kutya: “Omishangwa itadi yambidida ehangano lopapolitika lOvajuda.”

O-Encyclopædia Britannica oya ti kutya ehangano olo lOvajuda ola totwa po nelalakano lokutota po nokuyambidida epangelo lopashiwana lOvajuda moPalestina. Ehangano olo olopalongelokalunga lo olopapolitika. Eendombwedi daJehova ihadi yambidida ehangano olo molwaashi lopalongelokalunga, do ihadi li yambidida nandenande molwaashi lopapolitika.

Ehangano lEendombwedi daJehova elongelokalunga ashike noihali yambidida elongekido lonhumba lopapolitika, mwa kwatelwa ehangano lOvajuda. Eendombwedi daJehova odi shiivike nawa kutya ihandi kufa ombinga moinima yopapolitika, nomoilongo imwe oda kala tadi hepekwa neenghono omolwokuhenombinga kwado. Otwa tomhwa kutya Ouhamba waKalunga womeulu oo ashike tau ka eta ombili tai kalelele kombada yedu nokape na epangelo ile ehangano lopanhu tali dulu okuninga ngaho.

Eendombwedi daJehova oda itavela kutya, kashi na nee mbudi kutya odi li peni, odi na okudulika keemhango domapangelo omounyuni. Ihadi tukulile omapangelo oshibofa noihadi a kufile oilwifo.