Inda koshikalimo

Eendombwedi daJehova ohadi longo ngoo oilonga youtumwa?

Eendombwedi daJehova ohadi longo ngoo oilonga youtumwa?

Heeno. Eendombwedi daJehova kutya nee odi li peni, ohandi kendabala okukala di na omhepo youtumwa, mokukala tadi udifile vamwe pandjikilile kombinga yeitavelo lado.—Mateus 28:19, 20.

Shimwe vali, Eendombwedi dimwe ohadi ka talela po ile di tembukile koitukulwa imwe yomoilongo yavo omo mu na ovanhu vahapu va pumbwa okuuda onghundana iwa yOuhamba. Eendombwedi dimwe ohadi tembukile koilongo imwe opo di ka tamunune mo oukalele wado. Ova hafa eshi tava wanifa po exunganeko laJesus olo tali ti: ‘Otamu ka ninga eendombwedi dange fiyo okominghulo dounyuni.’—Oil. 1:8.

Mo 1943, otwa li twa tota po ofikola oyo hai yandje edeulo le likalekelwa kovatumwa vetu vamwe. Okudja momudo oo, Eendombwedi di dulife po 8 000 oda mona edeulo kofikola oyo hai ifanwa Ofikola yOmbibeli yoWatchtower yaGilead.