Inda koshikalimo

Mbela ondi na okuninga Ondombwedi yaJehova ngeenge onda hovele okukonakona Ombiibeli navo?

Mbela ondi na okuninga Ondombwedi yaJehova ngeenge onda hovele okukonakona Ombiibeli navo?

Ahowe, Itashi dengele ndele oshe likolelela kwoove mwene. Ovanhu omamiliyona ohava hafele okukonakona Ombiibeli nafye ashike inava ninga oilyo yelongelokalunga letu. * Elalakano letu lokukonakona novanhu oku va ulikila osho Ombiibeli tai hongo. Shimha wa mono osho Ombiibeli tai hongo, oove mwene to ka tokola molwaashi eitavelo oshinima shopaumwene. — Josua 24:15.

Ohandi dulu ngoo okulongifa Ombiibeli yange pekonakono?

Heeno. Nonande ohatu longifa Ombiibeli oyo i li pefimbo yo-New World Translation of the Holy Scriptures nohatu i yandje oshali komunhu oo a hala, otashi ka kala shiwa ngeenge owa longifa yoye. Oto dulu okulihonga kombinga yeteelelo nexupifo olo tali hangwa mOmbiibeli keshe.

Omolwashike Eendombwedi hadi konakona novanhu vehe fi veitavelo lavo?

  • Ohole yetu yokuhola Jehova Kalunga oyo hai tu linyengifa molwaashi okwa hala Ovakriste va honge vakwao osho ve lihonga. (Mateus 22:37, 38; 28:19, 20) Oshi li oufembanghenda munene okukala “ovalongi pamwe naKalunga” mokukwafela ovanhu ve lihonge osho Eendjovo daye tadi hongo. — 1 Ovakorinto 3:6-9.

  • Ohatu linyengifwa yo kohole yokuhola ovanhu vakwetu. (Mateus 22:39) Ohatu mono ehafo mokulombwela vakwetu oinima itunhula oyo twe lihonga mOmbiibeli. — Oilonga 20:35.

^ okat. 2 Taa ulike eeprograma detu dokukonakona odo twa ninga mo 2020 otwa ninga omakonakonombiibeli 7 705 765 nomwedi keshe otwa konakona novanhu va yoolokafana. Ndele ovanhu ashike 241 994 va ninginifwa ve li Eendombwedi daJehova.