Inda koshikalimo

Omolwashike Eendombwedi daJehova hadi udifa eumbo neumbo?

Omolwashike Eendombwedi daJehova hadi udifa eumbo neumbo?

Jesus okwa li a lombwela ovashikuli vaye va ‘ka ninge ovanhu aveshe ovalongwa.’ (Mateus 28:19, 20) Eshi Jesus a li a tuma ovahongwa vaye vonale, okwa li e va lombwela va ye komaumbo ovanhu. (Mateus 10:7, 11-13) Konima yefyo laJesus, Ovakriste vomefelemudo lotete ova li va twikila okuudifa etumwalaka lavo ‘povanhu nomomaumbo.’ (Oilonga 5:42; 20:20) Nafye ohatu landula oshihopaenenwa shOvakriste ovo vonale nohatu mono okuudifa eumbo neumbo shi li onghedi iwa yokuya kovanhu.