Inda koshikalimo

Mbela Eendombwedi daJehova oda itavela mehongo olo hali ifanwa Creationism?

Mbela Eendombwedi daJehova oda itavela mehongo olo hali ifanwa Creationism?

Ahowe. Eendombwedi daJehova oda itavela shili kutya Kalunga oye a shita oinima aishe. Ashike itatu tu kumwe nehongo olo lo-creationism. Omolwashike mbela? Omolwaashi omadiladilo mahapu e na sha nehongo olo otaa kondjifafana nOmbibeli. Tala koihopaenenwa ei yopavali:

  1. Oule womafiku ahamano okushita. Vamwe ovo va itavela mehongo olo ohava ti kutya omafiku oo ahamano, keshe limwe oli na oule weevili 24. Ashike oshitya “efiku” mOmbibeli otashi dulu okuyukifwa koule wefimbo lonhumba.—Genesis 2:4; Epsalme 90:4.

  2. Omido odo edu la kala po. Vamwe ovo va itavela mehongo olo ohava hongo kutya ola kala po ashike omido omayovi manini. Ndele paMbibeli, edu neshito ola ka kala po nale ofimbo omafiku ahamano okushita inaa hovela. (Genesis 1:1) Omolwetomheno olo, Eendombwedi daJehova ihadi pataneke omaumbangi opaunongononi e shii okulineekelwa oo taa ulike kutya edu ola kala po omido omabiliyona.

Nonande Eendombwedi daJehova oda itavela meshito, itashi ti kutya inatu itavela mounongononi. Otwa itavela kutya ounongononi washili nOmbibeli otai tu kumwe.