Nghee to dulu okuhoololola okulesha ile okuhalesha ko-sceen

Hoolola elaka

Inda kelandulafano etivali

Inda koshikalimo

Eendombwedi daJehova

Oshikwanyama

Kwatafana nafye

Tala eendjukifi neenomola deengodi deembelewa detu.

Ireland

Watch Tower

The Ridgeway

LONDON

NW7 1RN

ENGLAND

+44 20-8906-2211

Eevili doilonga

Omaandaxa fiyo Etitano

8:00 yongula fiyo 5:00 yokomatango