Inda koshikalimo

Inda kelandulafano etivali

Eendombwedi daJehova

Oshikwanyama

Omolwashike u na okukonakona Ombibeli?

Omolwashike u na okukonakona Ombibeli?

Lihonga nghee Ombibeli tai dulu oku ku kwafela u mone omanyamukulo komapulo oo a fimanenena monghalamwenyo.