Nghee to dulu okuhoololola okulesha ile okuhalesha ko-sceen

Hoolola elaka

Inda kelandulafano etivali

Inda koshikalimo

Eendombwedi daJehova

Oshikwanyama

Ekonakonombibeli ohali ningwa ngahelipi?

Ekonakonombibeli ohali ningwa ngahelipi?

Tala nghee ekonakonombibeli loshali hali ningwa.

Lihonga shihapu

Ekonakonombibeli oshike?

Tala omanyamukulo komapulo e na sha nekonakonombibeli loshali.

Ino hala ekonakonombibeli?

Lihonga oshili yOmbibeli pefimbo noponhele oyo tai ku wapalele.