Nghee to dulu okuhoololola okulesha ile okuhalesha ko-sceen

Hoolola elaka

Inda kelandulafano etivali

Inda koshikalimo

Eendombwedi daJehova

Oshikwanyama

Ino hala ekonakonombibeli loshali?

Mbela ino hala okulihonga shihapu kombinga yOmbibeli? Ngeenge osho, oto dulu okutula mo eindilo opo pa ningwe elongekido u konakoniwe naave Ombibeli peumbo oshali. Oto dulu oku shi ninga mokuyadeka ofooloma oyo i li pedu.