Mbela ino hala okulihonga shihapu kombinga yOmbibeli? Ngeenge osho, oto dulu okutula mo eindilo opo pa ningwe elongekido u konakoniwe naave Ombibeli peumbo oshali. Oto dulu oku shi ninga mokuyadeka ofooloma oyo i li pedu.