Inda koshikalimo

Inda kelandulafano etivali

Eendombwedi daJehova

Oshikwanyama

Edimbuluko lefyo laJesus

Edimbuluko lefyo laJesus

Omudo keshe, Eendombwedi daJehova ohadi dimbuluka efyo laJesus monghedi ngaashi naanaa Jesus a popya. (Lukas 22:19, 20) Ohatu ku shivi nefimaneko opo u uye u ongale pamwe nafye poshiningwanima osho sha fimana. Oto ke lihonga nghee to dulu okumona ouwa mefyo laJesus.