Nghee to dulu okuhoololola okulesha ile okuhalesha ko-sceen

Hoolola elaka

Inda kelandulafano etivali

Inda koshikalimo

Eendombwedi daJehova

Oshikwanyama

Edimbuluko lefyo laJesus

Edimbuluko lefyo laJesus

Omudo keshe, Eendombwedi daJehova ohadi dimbuluka efyo laJesus monghedi ngaashi naanaa Jesus a popya. (Lukas 22:19, 20) Ohatu ku shivi nefimaneko opo u uye u ongale pamwe nafye poshiningwanima osho sha fimana. Oto ke lihonga nghee to dulu okumona ouwa mefyo laJesus.

 

Lihonga shihapu

Onghundana iwa oshike?

Lihonga kutya onghundana iwa ya dja kuKalunga oshike, omolwashike ya endelela nosho yo osho u na okuninga po.