Inda koshikalimo

OMBIIBELI OHAI LUNDULULA ONGHALAMWENYO YOVANHU

Oshali ya denga mbada monghalamwenyo yange

Oshali ya denga mbada monghalamwenyo yange
  • ODULA OMO A DALWA 1967

  • OSHILONGO OMO A DALELWA FINLAND

  • ONAKUDIWA OMUDANI DINGI WOUDANO WO-TENNIS

ONGHALAMWENYO YANGE YONALE

Onda kulila moshitukulwa she likalela shedina, Tampere, moFinland. Oukwaneumbo wetu hao naanaa wa li hau i kongeleka, ashike otwa li twa hongwa notwa tekulwa lela. Meme Omundowishi, naashi nda li okaana, otwa li hatu ka talela po meekulu natatekulu koWest Germany.

Okudja kounona wange onda kala ndi hole omaudano. Onda li handi dana konyala omaudano aeshe, ndele eshi nda wanifa omido 14, onda li nda hokwa unene o-tennis. Eshi nda li ndi na omido 16, onda li handi lideula oikando ivali ile itatu mefiku; onda li handi mono omadeulo e likalekelwa luvali nonda li handi ke lideula keumbo konguloshi. Oudano wo-tennis ou fuula; ohau pula omunhu a yandje elitulemo pamadiladilo nou na okukala wa deuka. Nonande onda li handi hafele okukala pamwe nookaume kange noku ke litutika mo noubiila, inandi longifa nande onale oingangamifi ile okulongifa nai oikolwifa. Onda li handi yandje unene elitulemo koudano oo molwaashi owa li wa fimanenena kwaame.

Eshi nda li ndi na omido 17, onda hovela okudana motonamenta yo-ATP. * Konima eshi nda findana meetonamenta dihapu, onda li nda shiivika nawa. Eshi nda li ndi na omido 22, onda li umwe womomanyakwa 50 oo a shiivika nawa mounyuni aushe.

Oule womido, onda kala handi endaenda mounyuni aushe handi dana o-tennis. Onda mona eenhele dimwe diwa neenghono, ashike onda mona yo kutya mounyuni omu yadi oimbuluma, elongifo loingangamifi nosho yo omaupyakadi e na sha nomudingonoko. Pashihopaenenwa, ofimbo twa li moUnited States, otwa li twa lombwelwa tuha ka talele po eenhele dimwe omolwoimbuluma oyo ya lunda pombada. Oinima aishe oyo oya li ya handukifa nge. Nonande onda li handi ningi osho ndi hole, kanda li nda hafa.

NGHEE OMBIIBELI YA LUNDULULA ONGHALAMWENYO YANGE

Okakadona kange, Sanna, oka li ka hovela okukonakona Ombiibeli nEendombwedi daJehova. Kanda li ndi na oupyakadi eshi a li ta konakona Ombiibeli, ashike onda li nda kumwa eshi a li e na ohokwe moinima yopalongelokalunga. Otwa hombola mo 1990, nodula ya shikula ko okwa ninginifwa e li Ondombwedi yaJehova. Kanda li ndi na ohokwe moinima yopalongelokalunga nonande onda itavela kutya Kalunga oko e li. Ohandi dimbuluka kutya meekulu okwa li ha lesha Ombiibeli pandjikilile nokwa li nokuli a honga nge nghee ndi na okwiilikana.

Efiku limwe eshi ame naSanna twa ka talela po ovalihomboli vamwe vEendombwedi, omushamane, Kari, okwa li a ulikila nge exunganeko mOmbiibeli li na sha ‘nomafiku axuuninwa.’ (2 Timoteus 3:​1-5) Osho osha li sha kuma nge neenghono molwaashi paife onda li ndi udite ko kutya omolwashike eenghalo da naipala ngaha. Efiku olo inatu popya naanaa shihapu kombinga yoinima yopalongelokalunga. Ashike okudja efiku olo onda hovela okukundafana naKari kombinga yOmbiibeli, noinima aishe oyo nda li nde lihonga oya li yoshili. Molwaashi omalipyakidilo okwa li mahapu nonda li handi endaenda, osha li shidjuu okukundafana pandjikilile naKari, ashike ina sholola. Okwa li ha nyamukula omapulo oo nda pula pefimbo lekonakono panhumwafo. Omapulo ange aeshe e na sha nonghalamwenyo okwa li a nyamukulwa kOmbiibeli, nonda ka mona kutya Ouhamba waKalunga otau ka wanifa po elalakano laKalunga. Onda li nda kumwa eshi nde lihonga kutya edina laKalunga oJehova nonokutya okwe tu ningila oinima ihapu. (Epsalme 83:18) Osho sha kuma nge unene oshosho kutya Kalunga okwe tu pa ekuliloyambo lOmona, naasho otashi ulike kutya oku tu hole neenghono. (John 3:​16) Onde lihonga yo kutya ondi na omhito yokuninga kaume kaKalunga noku ka kala nomwenyo fiyo alushe moparadisa. (Jakob 4:8) Onda hovela okulipula kutya, “Mbela ongahelipi handi dulu okuulika olupandu lange?”

Onda li nda hovela okudiladila kunghee nda longifa onghalamwenyo yange. Onde lihonga mOmbiibeli kutya ehafo lashili ohali di mokuyandja, nonda li nda halela okulombwela vamwe shi na neitavelo lange. (Oilonga 20:35) Molwaashi onda li handi dana meetonamenta da kula, osha yela kutya ohandi i molweendo li na sha nomaudano oule womafiku 200 lwaapo modula. Omadeulo, omalipyakidilo neifano lange oyo unene ya li onghalamwenyo youkwaneumbo wetu. Onda ka didilika kutya ondi na okuninga omalunduluko.

Onda li ndi shii kutya okweefa po eifano loudano oo omolwelongelokalunga itashi ka udiwa ko noupu kuvamwe. Ashike omhito yokushiiva Jehova nawanawa noku ka mona omwenyo waalushe oshali ya denga mbada i dule oinima oyo handi findana moudano wo-tennis, onghee onda li nda ninga etokolo. Onda li nda tokola toko ndiha yandje elitulemo kwaasho ovanhu tava ka tya molwaashi osha li etokolo lange. Omushangwa oo wa kwafela nge opo ndihe liyandje komafininiko Epsalme 118:6 olo tali ti: “Omwene Oye e kwete nge, itandi tila sha. Ovanhu otava ningi nge shike?”

Pefimbo opo, onda hangwa nda lombwelwa onghundana tai nyuwifa omatwi komahangano mahapu kutya otaa ka kwafela nge ndi dane meetonamenta dihapu nohai ka futwa ondjabi ya ondoka; sha yela kutya itandi ke lipula vali noisho yonghalamwenyo oule womido dihapu. Ashike onda li nda ninga nale etokolo, onde a anya nonda efa po okudanena eetonamenta do-ATP. Onda twikila okukonakona Ombiibeli, nonda ninginifwa mo 2 Juli 1994.

OUWA OO NDA MONA

Inandi hovela okudiladila kombinga yaKalunga molwaashi ngeno nda mona oixuna. Noitandi ti ngeno kutya onda li handi kongo oshili. Onda li ndi udite kutya onda wanenwa monghalamwenyo. Ndele ombadilila, onda ka didilika kutya onghalamwenyo oi na eityo, nopaife ondi na onghalamwenyo ya denga mbada kuhe na vali! Oukwaneumbo wetu owa pama notwa hangana. Onda hafa eshi ovanamati vetu vatatu va shikula oshihopaenenwa shange eshi va ninga Ovakriste.

Ohandi hafele natango okudana o-tennis. Momukokomoko womido adishe odo, onda kala handi kwafele meeshipana doudano wo-tennis, pashihopaenenwa, onda li omudeuli nosho yo omuhona woshipana imwe yo-tennis. Ashike paife inandi pitifa komesho omaudano monghalamwenyo yange. Nale, onda li handi lideula eevili dihapu oshivike keshe opo nondi xwepopale ndi ninge enyakwa. Ashike paife, ondi li omukokolindjila nohandi longifa efimbo lange ndi kwafela vamwe va tule moilonga omafinamhango oo a lundulula onghalamwenyo yange. Ohandi mono ehafo lashili mokupitifa komesho ekwatafano lange naJehova Kalunga nokulombwela vamwe shi na sha neteelelo lomonakwiiwa. — 1 Timoteus 6:​19.

^ par. 10 ATP oi lile po Association of Tennis Professionals. Ehangano olo oli li olutuwiliki loudano wovalumenhu omanyakwa wo-tennis. Ohali unganeke eetonamenta oko haku findanwa oimaliwa nosho yo oitwa. Oitwa oyo omudani ha mono oyo hai ufa kutya oku li pondodo ilipi mounyuni.