Inda koshikalimo

omilandu di na sha nouyelele wopaumwene

omilandu di na sha nouyelele wopaumwene

Ouyelele wopaumwene

Ouyelele wopaumwene oo to tula ko-website ei ohau longifwa ko-Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc. ile komahangano makwao e li pamba, nohau longifwa ashike metwokumwe nelalakano olo wa lombwelwa eshi wa pulwa u yandje ouyelele oo. Ehangano lo-Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc. ihali yandje ouyelele womunhu wopaumwene kuvamwe, kakele kwaavo tali pula ve uye ve ku kwafele metwokumwe neindilo loye, ashike oto ka kala wa shiivifilwa oshinima osho komesho yefimbo, ile tali shi ningi ashike metwokumwe neeveta nomalandulafano ile ngeenge tapa ningwa omakonakono e na sha noumbudi ile taku ungaungwa noinima i na sha neameno ile yopautekenika. Ndele ouyelele wopaumwene itau ka landifwa ile u ehelwe vamwe.

Oemail

Oemail oyo to yandje ngeenge wa toto oakaunda ko-website ei otai ka longifwa okukwatafana naave shi na sha noakaunda yoye. Pashihopaenenwa, ngeenge owa dimbwa edina ile onomola yomeholeko oyo ho longifa okuya ko-website ei, ndele to pula ekwafo, ouyelele oo tau ku kwafele otau ka tuminwa koemail oyo wa yandja.

Oprograma yokudimbulukwa

Oprograma yokudimbulukwa (cookies) ohai longifwa ngeenge ou na oinima yonhumba oyo wa hala i kale tai dimbulukiwa ngeenge oto longifa o-website. Pashihopaenenwa, ngeenge owa hoolola elaka lonhumba olo u kale to longifa eshi to kongo ouyelele ko-website, oto dulu okutuvikila elaka olo medimbulukifo lo-website, opo nee ngeenge to i ko, otai ka dimbuluka alushe elaka olo wa hoolola okulongifa. Ashike oprograma oyo ihai ongele ile i tuvikile ouyelele wopaumwene.

Oprograma yokweendifa omauyelele

O-website ohai longifa oprograma yo-Active Scripting ile yo-JavaScript okweendifa omauyelele nokuxwepopaleka onghedi omo hai longo. Osho ohashi kwafele ovalongifi opo va kale tava mono diva omauyelele. Ndele o-website ihai longifa oprograma oyo nelalakano lokupaka meekompiuta dovanhu eeprograma (software) dokulongifwa meekompiuta ile okwoongela ouyelele womulongifi oo ina hala okuyandja.

Opo oitukulwa imwe yo-website i longe nawa, ou na okuhoolola o-Active scripting ile o-JavaScript mokupa okangobe poprograma oyo, to pitile moshikongifo sho-browser. Oikongifo yo-browser ihapu yee-website ohai pitike omunhu a hoolole ngeenge okwa hala o-Active scripting ile yo-JavaScript i kale tai longo ile hasho. Ngeenge owa hala okushiiva kutya ongahelipi to dulu okuhoolola o-Active scripting ile yo-JavaScript, oto dulu okutala omayelifilo oo koshi ya-Help mo-Browser.

Ngeenge otwa ka mona kutya osha pumbiwa okuninga po omalunduluko shi na sha nomilandu di na sha nokuungaunga nouyelele wopaumwene, ohatu ka tula ouyelele u na sha nomalunduluko oo kepandja eli, opo u kale u shii kutya ouyelele ulipi hatu ongele nonokutya ohatu u longifa ngahelipi.