Kwenda na mambu ke na kati

Bantuma ya Lukutakanu Luzingu mpi Kisalu na Beto ya Bukristu

Bantuma ya Lukutakanu Luzingu mpi Kisalu na Beto ya Bukristu

Mambu Yina Kele na Kati

1. Beto ta salaka lukutakanu Luzingu mpi Kisalu na Beto ya Bukristu mutindu bo me monisa yo na Mukanda ya Lukutakanu Luzingu mpi Kisalu na Beto ya Bukristu mpi na kulanda bantuma yai ya kele na nsi. Yo ta lombaka nde beno siamisa bansamuni yonso na kuvanda ti kikalulu ya kusalaka masolo bonso bavolontere. Bantu ya nkaka yina ke kwisaka na balukutakanu mbala na mbala lenda sala masolo kana bo ke ndimaka malongi ya Biblia mpi ke zitisaka bansiku ya Biblia na luzingu na bo.—be lut. 282.

BANGOGO YA LUYANTIKU

 2. Munuta mosi. Konso mposo, na nima ya nkunga ya luyantiku mpi ya kisambu, ntwadisi ya Lukutakanu Luzingu mpi Kisalu ta pesa bampangi mpusa ya mambu yina beto ta tubila. Yandi fwete benda dikebi na masolo yina ta natila dibundu mambote ya mingi.

BIMVWAMA YA NDINGA YA NZAMBI

  3. Diskure: Minuta 10. Bo me pesa ntu-diambu mpi pula ya kele ti bangindu ya mfunu zole to tatu na Mukanda ya Lukutakanu Luzingu mpi Kisalu. Beno fwete pesa diskure yai na nkuluntu to na nsadi ya kisalu ya me fwana. Kana na mposo mosi buna, beto ta yantika mukanda mosi ya mpa ya Biblia, beno fwete songa video ya ke tubila yo. Mutubi lenda tubila kuwakana ya kele na kati ya video yina mpi  ntu-diambu. Kansi, yandi fwete sala yonso sambu na kutubila bangindu yonso yina bo me tubila na mukanda ya lukutakanu. Kana ntangu kele, yandi lenda tubila bifwanisu mpi baverse yina kele na mukanda, sambu yo kele na kati ya malongi yina yandi fwete longa.

 4. Timuna Sambu na Kusosa Bimvwama ya Kimpeve: Minuta 10. Yo kele disolo ya bangiufula mpi bamvutu, mpangi yina ta sala yo ta tuba ve bangogo ya kukotila na disolo mpi bangogo ya nsuka. Nkuluntu to nsadi ya kisalu ya me fwana muntu ta sala yo. Mutubi lenda kabula minuta yina beno ta lutisa na konso ngiufula na bangiufula yina iya na kutadila mutindu beno lenda sadila yo na dibundu na beno. Ata mpidina, yandi fwete yula bawi bangiufula yonso. Diaka, yandi ta tadila kana yo me fwana nde bo tanga baverse yonso yina kele na bangiufula zole ya ntete. Konso mpangi ya ke pesa komantere fwete sala yo na basegondi 30 to na nsi.

  5. Lutangu ya Biblia: Minuta 4 to na nsi. Mpangi-bakala muntu fwete sala yo. Mwana ya nzo-nkanda fwete tanga kitini yina bo me pesa yandi kukonda kutuba bangogo ya luyantiku to ya nsuka. Ntwadisi ya lukutakanu ta sosaka mutindu ya kusadisa bana ya nzo-nkanda na kutanga kukonda kifu, na kubakisa mambu ya bo ke tanga, na kutanga bangogo pwelele, na kuniata bangogo ya mfunu, na kusoba ndinga, na kupema na bisika ya mbote, mpi na kutuba mutindu bo ke tubaka. Mutindu bitini ya nkaka ya lutangu ya Biblia ke vandaka nkufi kansi ya nkaka ke vandaka nda, nkengi ya Lukutakanu Luzingu mpi Kisalu fwete tadila makuki ya bana ya nzo-nkanda ntangu yandi ke kabula devware yai.

KUDIPESA NA KISALU YA BILANGA

 6. Minuta 15 to na nsi. Kitini yai ta sadisa beto yonso na kudibongisa sambu na kisalu ya kusamuna mpi na kutomisa mayele na beto ya kusamuna mpi ya kulonga. Sambu na disolo na mbala ya ntete ya nge me kutana ti muntu mpi disolo mvutukilu ya mpa, bampangi yina ta sala yo fwete yidika yo na kulanda mbandu ya disolo ti muntu yina kele na lutiti ya ntete ya Mukanda ya Lukutakanu Luzingu mpi Kisalu. Bansamuni ta pona kana bo ta sadila to ve mukanda to video mosi yina kele na kati ya Bisadilu Sambu na Kulonga. Kitini mbandu ya disolo ti muntu ke sadisaka na kisalu ya kusamuna. Yo kele ti kitini “Verse yai Kele na Bisadilu Sambu na Kulonga.” Bana ya nzo-nkanda lenda tala kana bo ta sadila to ve kitini yango na masolo na bo. Mukanda ya Lukutakanu Luzingu mpi Kisalu ke songaka ntangu yina konso disolo ya mwana ya nzo-nkanda fwete baka, mpi bantangu ya nkaka yo lenda pesa bantuma ya nkaka. Kansi bana ya nzo-nkanda fwete yika ve bangindu ya nkaka na zulu ya bangindu yina kele na masolo na bo kaka sambu bo lungisa minuta yina bo lombaka bo. Bantangu ya nkaka, bansonga yina bana ya nzo-nkanda me yidika mbote lenda mana munuta mosi to minuta mingi na ntwala. Kana yo kele mfunu, bankuluntu lenda sala masolo ya bana ya nzo-nkanda.

 7. Bavideo ya Mbandu ya Disolo ti Muntu: Konso ngonda, beto ta talaka mpi ta tubilaka bavideo yina ke monisa mbandu ya disolo ti muntu. Bavideo yai ta monisaka mutindu ya kusolula ti muntu na mbala ya ntete ya beto me kutana ti yandi mpi na bamvutukilu ya mpa. Ntwadisi ya Lukutakanu Luzingu mpi Kisalu muntu ta twadisa kitini yai.

 8. Na Mbala ya Ntete ya Nge Me Kutana ti Muntu: Beno lenda pesa disolo yai na mpangi-bakala to mpangi-nkento. Kana beno me pesa yo na mpangi-bakala, muwi fwete vanda bakala. Kana beno me pesa na mpangi-nkento, muwi fwete vanda nkento. Kana beno me pona nde mpangi-nkento kusala ti mpangi-bakala, to mpangi-bakala kusala ti mpangi-nkento, bo fwete vanda bantu ya dibuta mosi. Bo lenda sala disolo ya kuvanda to ya kutelama. Mwana ya nzo-nkanda fwete pesa muwi mbote yina me fwana na teritware na beno. Bo fwete sadila mbandu ya disolo ti muntu yina kele na Mukanda ya Lukutakanu Luzingu mpi Kisalu ya kele na lutiti ya ntete.

 9. Mvutukilu ya Mpa ya Ntete: Beno lenda pesa disolo yai na mpangi-bakala to mpangi-nkento. Kana beno me pesa yo na mpangi-bakala, muwi fwete vanda mpi bakala, kana beno me pesa yo na mpangi-nkento, muwi fwete vanda mpi nkento. (km-F 5/97 lut. 2) Bo lenda sala disolo ya kuvanda to ya kutelama. Mwana ya nzo-nkanda yai fwete sala nsonga ya ke monisa mambu yina beto lenda tuba ntangu beto ke vutukila muntu yina monisaka mpusa ntangu beto kutanaka ti yandi na mbala ya ntete. Bo fwete sadila mbandu ya disolo ti muntu yina kele na Mukanda ya Lukutakanu Luzingu mpi Kisalu yina kele na lutiti ya ntete.

  10. Kulonguka ya Biblia: Beno lenda pesa disolo yai na mpangi-bakala to mpangi-nkento. Kana beno me pesa yo na mpangi-bakala, muwi fwete vanda mpi bakala, kana beno me pesa yo na mpangi-nkento, muwi fwete vanda mpi nkento. (km-F 5/97 lut. 2) Bo lenda sala disolo ya kuvanda to ya kutelama. Mpangi yina ta sala disolo yai fwete monisa mutindu beto lenda twadisa kulonguka ya Biblia yina bo me yantikaka dezia. Mwana ya nzo-nkanda fwete tuba ve bangogo ya kukotila na disolo to bangogo ya nsuka, katula kaka kana bo me lomba yandi na kusala dilongi yina. Ata bo lenda tanga baparagrafe yonso ya kele na kitini ya disolo yina bo pesaka bo, yo ke lomba kaka ve nde bo tanga baparagrafe yango yonso. Bo fwete benda dikebi na mutindu ya mbote ya kulonga.

 11. Diskure: Beno fwete pesa disolo yai na mpangi-bakala mpi yandi ta sala yo bonso diskure.

ZINGA MUTINDU BAKRISTU FWETE ZINGA

 12. Na nima ya nkunga, minuta 15 ya kitini yai ta vanda ti disolo mosi to masolo zole ya bo me yidika sambu na kusadisa bawi na kusadila Ndinga ya Nzambi. Kana bo me pesa ve bantuma ya nkaka, beno fwete pesa masolo yai na bankuluntu to na bansadi ya kisalu ya me fwana. Kansi disolo ya bampusa ya dibundu, bankuluntu mpamba bantu fwete sala yo.

  13. Kulonguka ya Biblia ya Dibundu: Minuta 30 to na nsi. Beno fwete pesa disolo yai na nkuluntu mosi ya me fwana. (Kisika bankuluntu kele ve mingi, beno lenda pesa yo na bansadi ya kisalu ya me fwana.) Kimvuka ya bankuluntu fwete pona bampangi yina me fwana sambu na kutwadisa Kulonguka ya Biblia ya Dibundu. Bampangi yina bo ta pona fwete twadisa kitini yai ya lukutakanu na mutindu ya mbote mpi kuzitisa ntangu. Bo fwete benda dikebi na baverse ya mfunu mpi kusadisa bantu yonso na kubakisa mutindu ya kusadila mambu yina beno ke longuka. Yo ta vanda mfunu nde bo tanga diaka bantuma ya me basikaka yina ke monisaka mutindu bo lenda twadisa Kulonguka ya Nzozulu ya Nkengi. Kana beno me manisa kutadila mbote-mbote malongi yina bo yidikaka sambu na mposo yina, yo ta vanda ve mfunu na kukumisa kulonguka nda. Kana mpila kele, beno fwete sobaka ntwadisi mpi mutangi konso mposo. Kana ntwadisi ya Lukutakanu Luzingu mpi Kisalu me lomba nde bo fiotuna minuta yina bo me tulaka sambu na kulonguka ya Biblia ya dibundu, mpangi ya ke twadisa kitini yai ta tala mutindu kulonguka yango lenda salama na bunkufi. Yandi lenda lomba nde bo tanga ve baparagrafe ya nkaka.

BANGOGO YA NSUKA

  14. Minuta 3 to na nsi. Ntwadisi ya Lukutakanu Luzingu mpi Kisalu ta vutukila mingi-mingi bangindu ya mfunu. Yandi fwete tubila mpi na bunkufi mambu ya beto ta longuka na mposo yina ke landa, mu mbandu yandi lenda tubila ngiufula mosi ya beto ta tadila. Kana ntangu kele, yandi lenda tanga bazina ya bana ya nzo-nkanda yina ta sala masolo na mposo yina ke kwisa. Kana bo me pesa ve ntuma ya nkaka, ntwadisi muntu fwete pesa konso luzayisu ya mfunu mpi kutangila dibundu konso mukanda yina bo tindilaka beno ntangu yandi ke tuba bangogo na yandi ya nsuka. Ntwadisi fwete pesa ve na estrade baluzayisu yina ke vutukaka mbala na mbala, mu mbandu, bangidika yina yo me fwana kubaka sambu na kisalu ya kusamuna mpi manaka ya kutula bunkete. Ata mpidina beno fwete tula baluzayisu yai na tablo ya bansangu. Kana ntangu yina bo me bikaka sambu na bangogo ya nsuka ta kuka ve sambu na kupesa baluzayisu to kutanga mikanda, ntwadisi fwete lomba bampangi yina ke sala masolo na kitini Zinga Mutindu Bakristu Fwete Zinga na kukumisa masolo na bo nkufi. (Tala  baparagrafe 13 mpi  17.) Na nsuka, beno ta yimba nkunga mpi ta sala kisambu.

KUDIPESA NA KUTANGA MPI NA KULONGA

 15. Konso mwana ya nzo-nkanda fwete nata kamukanda Kulonga, yo vanda ya papie to yina bo ke tangaka na ba-apareyi, na Lukutakanu Luzingu mpi Kisalu. Ntwadisi ya Lukutakanu Luzingu mpi Kisalu fwete sadila kamukanda yai sambu na kusikisa bana ya nzo-nkanda mpi kupesa bo bandongisila. Konso mwana ya nzo-nkanda fwete sala dilongi yina kele na kati ya baparantezi na nima ya disolo yango na Mukanda ya Lukutakanu Luzingu mpi Kisalu. Bo me yidikaka kitini “Sonika Mutindu Nge Ke Yela” ya kamukanda Kulonga sambu bana ya nzo-nkanda ta sonikaka kansi ntwadisi ve.

BANDONGISILA

  16. Na nima ya disolo ya konso mwana ya nzo-nkanda, ntwadisi ya Lukutakanu Luzingu mpi Kisalu kele ti munuta mosi sambu na kusikisa yandi mpi kupesa yandi bandongisila ya me katuka na kamukanda  Kulonga. Na ntwala ya kubinga mwana ya nzo-nkanda, yandi ta tubila ve dilongi yina mwana ya nzo-nkanda yango ta sala. Kansi, kana mwana ya nzo-nkanda me manisa disolo na yandi, mpi na nima ya kusikisa yandi, ntwadisi lenda tubila dilongi yina mwana ya nzo-nkanda vandaka kusala mpi kutuba sambu na nki yandi me sala dilongi yango mbote to kutendula na luzitu yonso sambu na nki mwana ya nzo-nkanda fwete tula diaka dikebi na dilongi yina. Ntwadisi lenda tubila mpi mambu ya nkaka ya me tala disolo kana yandi ke mona nde yo lenda sadisa mwana ya nzo-nkanda to bawi. Ntwadisi lenda pesa mwana ya nzo-nkanda bandongisila ya nkaka ya mbote ya me katuka na kamukanda Kulonga to na mukanda Nzo-Nkanda ya Kisalu na kingenga na nima ya lukutakanu to na ntangu ya nkaka, yo vanda sambu na dilongi yina bo lombaka yandi to sambu na dilongi ya nkaka.—Sambu na kuzaba mambu ya nkaka na yina me tala mukumba ya ntwadisi ya Lukutakanu Luzingu mpi Kisalu mpi ya kilandi ya ndongisi, tala  baparagrafe 17,  22 mpi  24.

NTANGU

     17. Ata disolo mosi ve fwete lutisa ntangu, yo vanda bangogo ya ntwadisi ya Lukutakanu Luzingu mpi Kisalu. Beno fwete zenga masolo ya bana ya nzo-nkanda na mayele kana bo me lutisa ntangu. Kana bampangi yina ke sala masolo ya nkaka me lutisa ntangu, kilandi ya ndongisi fwete pesa bo bandongisila na kingenga. (Tala  paragrafe 24.) Lukutakanu ya mvimba ti bankunga mpi bisambu, fwete baka ngunga mosi ti minuta 45.

VIZITI YA NKENGI YA NZIUNGA

 18. Kana dibundu kele ti viziti ya nkengi ya nziunga, beno fwete sala manaka mutindu yo kele na Mukanda ya Lukutakanu Luzingu mpi Kisalu, katula diambu yai: Na kisika ya kusala Kulonguka ya Biblia ya Dibundu na kitini Zinga Mutindu Bakristu Fwete Zinga, nkengi ya nziunga ta sala diskure ya kisalu ya minuta 30. Na ntwala ya kulanda diskure yina ya kisalu, ntwadisi ya Lukutakanu Luzingu mpi Kisalu ta tubila na bunkufi mambu ya beno me katuka kulonguka, mambu yina beno ta longuka na mposo yina ke landa, yandi ta pesa baluzayisu yina kele mfunu, ta tanga mikanda kana yo kele, mpi na nima yandi ta binga nkengi ya nziunga. Na nima ya diskure ya kisalu, nkengi ya nziunga ta sukisa lukutakanu ti nkunga yina yandi ta pona. Yandi lenda binga mpangi mosi sambu na kusala kisambu ya nsuka. Na mposo ya viziti ya nkengi ya nziunga, bana ya nzo-nkanda fwete sala ve masolo na banzo-nkanda ya nkaka na ndinga ya dibundu na beno. Kimvuka mosi lenda sala lukutakanu na bo ata nkengi ya nziunga kele na viziti na dibundu yina ke twadisaka kimvuka yango. Kansi, kimvuka yai fwete vukana ti dibundu yina ke twadisaka yo ntangu nkengi ya nziunga ke sala diskure ya kisalu.

MPOSO YA LUKUTAKANU YA NZIUNGA TO YA DISTRIKE

 19. Na mposo ya lukutakanu ya nziunga to ya distrike, beto ta sala ve ata lukutakanu mosi. Malongi yina beto fwete longuka na bamposo yina, konso mpangi ta longuka yo yandi mosi to na dibuta.

MPOSO YA LUSUNGIMINU

 20. Kana Lusungiminu ta salama na kati-kati ya mposo, beto ta sala ve Lukutakanu Luzingu mpi Kisalu. Kansi, beto fwete sala balukutakanu sambu na kisalu ya bilanga na kilumbu ya Lusungiminu.

NKENGI YA LUKUTAKANU LUZINGU MPI KISALU

 21. Nkuluntu mosi yina kimvuka ya bankuluntu ta pona ta vanda nkengi ya Lukutakanu Luzingu mpi Kisalu. Mukumba na yandi kele ya kuzikisa nde bo me yidika mbote lukutakanu yai mpi bo ke sala masolo na yo na kulanda bantuma yai. Yandi fwete solulaka mbote ti kilandi ya ndongisi. Kana yandi me baka Mukanda ya Lukutakanu Luzingu mpi Kisalu ya ngonda mosi, nkengi ya Lukutakanu Luzingu mpi Kisalu ta kabula masolo ya bana ya nzo-nkanda sambu na ngonda yina. (Tala  baparagrafe  5-11.) Beno fwete pesa konso mwana ya nzo-nkanda disolo na yandi kiteso ya bamposo tatu na ntwala ya dati yina yandi ta sala yo; beno ta sonika yo na formilere (S-89) Devware na Lukutakanu Luzingu mpi Kisalu na Beto ya Bukristu.

NTWADISI YA LUKUTAKANU LUZINGU MPI KISALU

  22. Konso mposo, nkuluntu mosi ta vanda ntwadisi ya Lukutakanu Luzingu mpi Kisalu. (Kana bankuluntu kele ve mingi, bansadi ya kisalu ya me fwana lenda vanda bantwadisi.) Ntwadisi ta yidika bangogo ya luyantiku mpi ya nsuka mpi ta twadisa kitini ya ke tadila bavideo ya mbandu ya disolo ti muntu mpi  bavideo ya ke tubila dilongi ya mpa ya kamukanda Kulonga. Yandi ta bingaka mpi bampangi yina ke sala masolo yonso; kana bankuluntu kele fioti, ntwadisi lenda sala mpi masolo ya nkaka. Na nsuka ya konso disolo, yandi fwete tuba kaka fioti. Kimvuka ya bankuluntu fwete pona bankuluntu yina me fwana sambu na mukumba yai. Bo ta ponaka bankuluntu yina me fwana sambu na kuvanda bantwadisi mbala na mbala. Na kutadila mambu ya dibundu na beno, beno lenda sadila nkengi ya Lukutakanu Luzingu mpi Kisalu mbala mingi kuluta bankuluntu ya nkaka ya me fwana sambu yandi vanda ntwadisi. Kana nkuluntu mosi me fwana na kutwadisa Kulonguka ya Biblia ya Dibundu, ntembe kele ve nde yandi me fwana mpi na kuvanda ntwadisi ya lukutakanu yai. Kansi, beno vila ve nde nkuluntu yina ke twadisa kele ti mukumba ya kusikisa bana ya nzo-nkanda na zola mpi ya kupesa bo bandongisila ya zola mpi ya mbote. Ntwadisi kele mpi ti mukumba ya kuzikisa nde lukutakanu ke mana na ntangu ya mbote. (Tala  baparagrafe 14 mpi  17.) Kana ntwadisi me zola mpi kana kisika ya me fwana kele, beno lenda tula mikro ya kutelama na estrade sambu yandi ta bingaka konso mpangi yina ke sala disolo ya ke landa na ntangu mpangi yango ke kwenda na ntwala ya pipitre. Mutindu mosi, ntwadisi lenda vanda na ntwala ya mesa yina kele na estrade ntangu mwana ya nzo-nkanda ke sala lutangu ya Biblia to ntangu kitini ya lukutakanu Kudipesa na Kisalu ya Bilanga ke salama. Yo lenda sadisa na kudia ve ntangu.

MUTAMBUSI YA KIMVUKA YA BANKULUNTU

 23. Mutambusi ya kimvuka ya bankuluntu to nkuluntu yina ke sadisaka yandi ke kabulaka masolo yonso ya lukutakanu. Kansi bo ke kabulaka ve masolo ya bana ya nzo-nkanda. Bo ke ponaka mpi ntwadisi ya lukutakanu ya konso mposo na kati ya bampangi yina kimvuka ya bankuluntu me ponaka. Mutambusi ya kimvuka ya bankuluntu fwete solula ti nkengi ya Lukutakanu Luzingu mpi Kisalu mpi kuzikisa nde bo me tula manaka ya lukutakanu ya mvimba na tablo ya bansangu.

KILANDI YA NDONGISI

   24. Kana mpila kele, yo kele mbote na kusadila nkuluntu yina kele mutubi ya mbote sambu na kulungisa mukumba yai. Mukumba ya kilandi ya ndongisi kele ya kupesa bandongisila na kingenga, kana yo kele mfunu, na bankuluntu mpi bansadi ya kisalu na konso disolo yina bo ke sala; mu mbandu masolo na Lukutakanu Luzingu mpi Kisalu, badiskure ya bantu yonso, mpi kutwadisa Nzozulu ya Nkengi to Kulonguka ya Biblia ya Dibundu to kutanga na balukutakanu yai. (Tala  paragrafe 17.) Kana bankuluntu mingi na dibundu kele mitubi mpi balongi ya mbote, konso mvula beno fwete ponaka nkuluntu ya me fwana yina ta vanda kilandi ya ndongisi. Yo kele ve mfunu nde kilandi ya ndongisi kupesaka bandongisila na nima ya konso disolo.

BANZO-NKANDA YA NKAKA

 25. Kana bana ya nzo-nkanda kele mingi, mabundu lenda sala banzo-nkanda ya nkaka sambu na masolo ya bana ya nzo-nkanda. Konso nzo-nkanda ya nkaka fwete vanda ti ndongisi ya me fwana, kuluta mbote yandi vanda nkuluntu. Kana yo kele mfunu, nsadi ya kisalu ya me fwana kibeni lenda baka mukumba yai. Kimvuka ya bankuluntu fwete pona bampangi yina me fwana sambu na mukumba yai mpi kana yo ke lomba nde bo sala bature. Ndongisi fwete landa mambu yina bo me tubila na  paragrafe 16. Kana beno ke sala nzo-nkanda ya nkaka, beno fwete lomba bana ya nzo-nkanda na kukwenda na nzo-nkanda yango na nima ya disolo Timuna Sambu na Kusosa Bimvwama ya Kimpeve na kitini ya lukutakanu Bimvwama ya Ndinga ya Nzambi. Bo fwete vutuka na bisika na bo na nima ya kitini ya lukutakanu Kudipesa na Kisalu ya Bilanga. Kana beno ta tubila video, bampangi ya kele na nzo-nkanda yina ya nkaka ta tala to ta widikila video kaka na kisika yina bo kele, kana mpila kele. Kana mpidina ve, ndongisi fwete songa bo video yango na apareyi mpi bo fwete tubila mambu yina kele na video.

BAVIDEO

 26. Beto ta sadilaka bavideo ya bo me pona sambu na lukutakanu yai. Bavideo ya lukutakanu ya kati-kati ya mposo ta basikaka na application JW Library® mpi beto lenda baka yo na nzila ya ba-apareyi mingi. Bantangu ya nkaka, beno lenda songisa bavideo ya mbandu ya disolo ti muntu na balukutakanu sambu na kisalu ya bilanga kana beno me tala yo dezia na Lukutakanu Luzingu mpi Kisalu.