Luka 3:1-38

  • Yoane me yantika kisalu (1, 2)

  • Yoane ke longa bantu na kubaka mbotika (3-20)

  • Mbotika ya Yezu (21, 22)

  • Ndonga ya ba-nkaka ya Yezu (23-38)

3  Na mvula ya 15 ya luyalu ya Kaisali Tibere, ntangu Ponse Pilate vandaka guvernere ya Yudea, Erode*+ vandaka mfumu ya distrike ya Galilea, Filipo mpangi na yandi vandaka mfumu ya distrike ya insi ya Iturea ti ya Trakonite, ebuna Lizaniasi vandaka mfumu ya distrike ya Abilene,  na bilumbu ya mfumu ya banganga-nzambi Ana mpi ya Kaifa,+ nsangu ya Nzambi kwisaka na Yoane+ mwana ya Zekaria na ntoto ya zelo na zelo.+  Ebuna yandi kwendaka na insi ya mvimba yina vandaka na nziunga ya Yordani, yandi vandaka kulonga bantu na kubaka mbotika sambu na kumonisa nde bo me balula ntima sambu Nzambi kulolula masumu na bo,+  kaka mutindu bo me sonikaka na mukanda ya mbikudi Yezaya nde: “Ndinga ya muntu mosi ke tuba na ndinga ya ngolo na ntoto-makanga nde: ‘Beno yidika nzila ya Yehowa!* Beno sala nde banzila na yandi kuvanda ya kusungama.+  Konso muwanda fwete fuluka, mpi konso ngumba ya nene ti ya fioti fwete kuma lelensi; banzila ya nioka-nioka fwete kuma ya kusungama, mpi bisika ya mabulu-mabulu fwete kuma mbote;  mpi bantu yonso* ta mona luguluku ya Nzambi.’”*+  Ebuna yandi yantikaka kutubila bimvuka ya bantu yina vandaka kukwisa sambu yandi botika bo nde: “Beno bana ya biwuta, nani me kebisa beno na kutina makasi ya Nzambi yina ke kwisa?+  Yo yina, beno sala mambu yina ke monisa nde beno me balula ntima. Beno yantika ve kutuba na ntima na beno nde, ‘Tata na beto kele Abrahami.’ Sambu mono ke tubila beno nde Nzambi lenda basisila Abrahami bana na matadi yai.  Ya kieleka, bo me tula dezia disoka na musisa ya banti. Yo yina, konso nti yina ke butaka ve mbuma ya mbote, bo ta zenga yo mpi ta losa yo na tiya.”+ 10  Mpi bimvuka ya bantu vandaka kuyula yandi nde: “Ebuna, beto fwete sala nki?” 11  Yandi vutudilaka bo nde: “Muntu yina kele ti bilele zole* kukabila muntu yina kele na yo ve, mpi muntu yina kele ti madia kusala mutindu mosi.”+ 12  Ata bakalaki ya mpaku mpi kwisaka kubaka mbotika,+ mpi bo tubilaka yandi nde: “Longi, beto fwete sala nki?” 13  Yandi tubilaka bo nde: “Beno lomba* kaka mpaku yina bo me tulaka.”+ 14  Basoda mpi vandaka kuyula yandi nde: “Beto fwete sala nki?” Yandi tubilaka bo nde: “Beno baka ve mbongo ya bantu na kingolo-ngolo* mpi beno funda ve bantu na mambu ya luvunu,+ kansi beno sepela na bima ya bo ke pesaka beno.”* 15  Bantu vandaka kuvingila mpi bo yonso vandaka kuyindula na bantima na bo sambu na Yoane nde, “Ziku yandi kele Kristu?”+ 16  Yoane vutudilaka bo yonso nde: “Mono ke botika beno na masa, kansi muntu yina me luta mono na ngolo ke kwisa mpi mono me fwana ve na kukangula bansinga ya basandale na yandi.+ Yandi ta botika beno na mpeve santu mpi na tiya.+ 17  Yandi kele ti muyungulu na diboko na yandi sambu na kukatula mvindu yonso na kisika na yandi ya bo ke tutaka bambuma sambu na kukatula yo bampusu mpi sambu na kuvukisa ble na nzo na yandi ya kubumba bima, kansi yandi ta yoka bampusu na tiya yina lenda fwa ve.” 18  Yandi pesaka mpi bandongisila mingi ya nkaka mpi yandi landaka kuzabisa bantu nsangu ya mbote. 19  Kansi Erode mfumu ya distrike, yina Yoane nganinaka sambu na Erodiade nkento ya mpangi na yandi mpi sambu na mambu yonso ya mbi yina Erode salaka, 20  yikaka mpi diambu yai na mambu yina yonso: Yandi tulaka Yoane na boloko.+ 21  Ntangu bantu yonso bakaka mbotika, Yezu mpi bakaka mbotika.+ Ntangu yandi vandaka kusamba, zulu kangukaka,+ 22  mpi mpeve santu yina monanaka bonso pizio kulumukaka na zulu na yandi, ebuna ndinga mosi katukaka na zulu nde: “Nge kele Mwana na mono, ya mono ke zolaka mingi; mono me ndima nge.”+ 23  Ntangu Yezu+ yantikaka kisalu na yandi, yandi vandaka ti bamvula kiteso ya 30,+ mutindu bantu vandaka kuyindula, yandi vandaka mwanaya Yozefi,+mwana ya Eli, 24  mwana ya Matati,mwana ya Levi,mwana ya Melki,mwana ya Yanai,mwana ya Yozefi, 25  mwana ya Matatiasi,mwana ya Amosi,mwana ya Nahumi,mwana ya Esli,mwana ya Nagai, 26  mwana ya Mati,mwana ya Matatiasi,mwana ya Semeini,mwana ya Yozeki,mwana ya Yoda, 27  mwana ya Yoanani,mwana ya Reza,mwana ya Zorobabele,+mwana ya Shealtiele,+mwana ya Neri, 28  mwana ya Melki,mwana ya Adi,mwana ya Kosami,mwana ya Elmadami,mwana ya Ere, 29  mwana ya Yezu,mwana ya Eliezere,mwana ya Yorimi,mwana ya Matati,mwana ya Levi, 30  mwana ya Simeoni,mwana ya Yudasi,mwana ya Yozefi,mwana ya Yonami,mwana ya Eliakimi, 31  mwana ya Melea,mwana ya Mena,mwana ya Matata,mwana ya Natani,+mwana ya Davidi,+ 32  mwana ya Yese,+mwana ya Obedi,+mwana ya Boazi,+mwana ya Salmoni,+mwana ya Nashoni,+ 33  mwana ya Aminadabi,mwana ya Arni,mwana ya Esroni,mwana ya Peresi,+mwana ya Yuda,+ 34  mwana ya Yakobi,+mwana ya Izaki,+mwana ya Abrahami,+mwana ya Tera,+mwana ya Nahore,+ 35  mwana ya Serugi,+mwana ya Reu,+mwana ya Pelegi,+mwana ya Ebere,+mwana ya Shela,+ 36  mwana ya Kainani,mwana ya Arpaksadi,+mwana ya Semi,+mwana ya Noa,+mwana ya Lameki,+ 37  mwana ya Metusela,+mwana ya Enoki,mwana ya Yaredi,+mwana ya Mahalalele,+mwana ya Kainani,+ 38  mwana ya Enosi,+mwana ya Seti,+mwana ya Adami,+mwana ya Nzambi.

Banoti na nsi ya lutiti

Disongidila, Erode Antipasi. Tala Bantendula ya Bangogo.
Na kisina, “nsuni yonso.”
To “nzila yina Nzambi ke sadila sambu na kugulusa.”
To “lele ya nkaka.”
To “baka.”
Na kisina, “Beno yangisa ve bantu.”