Rilb'al li na'leb'

Rilb'al li xtusulal naʼlebʼ

 TZOLOM 11

Kʼaʼut Nokooxik saʼebʼ li Nimla Chʼutam?

Kʼaʼut Nokooxik saʼebʼ li Nimla Chʼutam?

Mexico

Alemania

Botsuana

Nicaragua

Italia

Kʼaʼut sahebʼ saʼ xchʼool ebʼ li qas qiitzʼin aʼin? Ebʼ li qas qiitzʼin aʼin wankebʼ saʼ jun rehebʼ li qanimla chʼutam. Najter qʼe kutan, ebʼ laj kʼanjel chiru li Yos keʼsahoʼk saʼ xchʼool naq keʼyeheʼk re naq teʼxchʼutubʼ ribʼ oxibʼ sut chiru li chihabʼ re xloqʼoninkil li Yos, joʼkan ajwiʼ naqeekʼa laaʼo naq naqachʼutubʼ qibʼ saʼebʼ li nimla chʼutam (Deuteronomio 16:16). Rajlal chihabʼ oxibʼ li nimla chʼutam nabʼaanumank. Wiibʼ naʼuxk chiru jun kutan, ut jun naʼuxk chiru oxibʼ kutan. Kʼaru rusilal naqataw saʼebʼ li nimla chʼutam aʼin?

Naqara qibʼ chiqibʼil qibʼ joʼ aj paabʼanel. Joʼ chanru keʼsahoʼk saʼ xchʼool ebʼ laj Israel naq keʼxloqʼoni chaq li Jehobʼa saʼ «xchʼutamebʼ laj paabʼanel», joʼkan ajwiʼ nasahoʼk saʼ qachʼool chi xloqʼoninkil li Jehobʼa saʼ li qanimla chʼutam (Salmo 26:12; 111:1). Saʼebʼ li qanimla chʼutam naru naqanaw ruhebʼ laj Testiiw re jalan chik chʼuut malaj re jalan chik tenamit. Ut re naq tqanawebʼ ru chiʼus ebʼ li qech aj paabʼanel naru toowaʼaq rochbʼeenebʼ bʼarwiʼ naʼuxmank li nimla chʼutam (Hechos 2:42). Saʼebʼ li nimla chʼutam nakʼutunk chanru naqara qibʼ joʼ aj paabʼanel saʼ chixjunil li ruuchichʼochʼ (1 Pedro 2:17).

Nakawuuk li qapaabʼal. Ebʼ laj Israel keʼxtaw ajwiʼ rusilal naq «keʼxtaw ru li aatin» li keʼchʼolobʼaak chiruhebʼ chirix li Santil Hu (Nehemias 8:8, 12). Oxloqʼ ajwiʼ chiqu li naqatzol saʼ li nimla chʼutam. Chixjunil li naqabʼi saʼ li chʼutam isinbʼil chaq saʼ li Santil Hu. Naqatzol rikʼin jalan jalanq chi seeraqʼ ut rikʼin kʼutbʼesink kʼaru naraj li Yos chirix li qayuʼam. Naxkʼojobʼ qachʼool rabʼinkil chanru keʼxbʼaanu ebʼ li qech aj paabʼanel re xkuybʼal li chʼaʼajkilal li kichalk saʼ xbʼeenebʼ xbʼaan naq yookebʼ chi kʼanjelak chiru li Yos. Saʼ li nimla chʼutam re oxibʼ kutan, nawank li kʼutbʼesink chirix li naxkʼut li Santil Hu ut ebʼ li eetalil aʼin nokooxtenqʼa chi xyuʼaminkil li yooko xtzolbʼal. Saʼebʼ li junjunq chi nimla chʼutam naʼuxk li subʼeʼk saʼ haʼ choʼq rehebʼ li nekeʼraj xkʼutbʼesinkil naq xeʼxqʼaxtesi xyuʼam re li Yos.

  • Kʼaʼut nasahoʼk saʼ qachʼool chi wank saʼebʼ li nimla chʼutam?

  • Chanru taataw rusilal ebʼ li nimla chʼutam?