Laj Noe

Laj Abrahan ut xSara

Laj Moises

Li Jesukriist

Naabʼalebʼ nekeʼxkʼoxla naq ebʼ laj Testiiw re li Jehobʼa akʼebʼ saʼ li xpaabʼal. Abʼanan, 2.700 chihabʼ anaqwan, keʼkʼabʼaʼiik choʼq aj Testiiw li yookebʼ chaq xloqʼoninkil li tzʼaqal Yos (Isaias 43:10-12). Naq toj maajiʼ nawulak li chihabʼ 1931, ebʼ laj Testiiw nawbʼilebʼ chaq ru, joʼ li Yookebʼ chaq chi Tzolok Chirix li Santil Hu. Abʼan, kʼaʼut nokookʼabʼaʼiik choʼq aj Testiiw re li Jehobʼa?

Naxkʼut ani tzʼaqal li Yos. Numenaq wuqubʼ mil sut kitawmank xkʼabʼaʼ li Jehobʼa saʼ li Santil Hu chalen naq kitzʼiibʼamank saʼ xtiklajik. Saʼ naabʼal chi Santil Hu xeʼxkʼe choʼq ruuchil xkʼabʼaʼ li Yos, Qaawaʼ malaj Yos. Abʼanan li Yos ak kixye ani xkʼabʼaʼ, joʼkan naq kixye re laj Moises: «Laaʼin xinkʼutbʼesi wibʼ chiruhebʼ laj Abrahan, laj Isaac joʼ ajwiʼ laj Jacob chi joʼ li Nimajwal Yos. Abʼan inkʼaʼ xinkʼutbʼesi wibʼ chiruhebʼ joʼ li Yos li nakolok re, Jehobʼa inkʼabʼaʼ» (Exodo 6:3, Exodo en Kʼekchiʼ. Ortografía actualizada). Ut chi joʼkan kixkʼutbʼesi naq moko juntaqʼeet ta rikʼinebʼ li pechʼbʼil Yos. Sa saʼ qachʼool naq nokookʼabʼaʼiik rikʼin xkʼabʼaʼ li Yos!

Naxkʼut chanru li qakʼanjel. Najter qʼe kutan, naabʼalebʼ li qas qiitzʼin keʼwank choʼq aj Testiiw xbʼaan naq keʼxchʼolobʼ li yaal chirix li Jehobʼa. Ut laj Abel aʼan li xbʼeen aj chʼolobʼahom yaal. Ut saʼ xnumikebʼ li chihabʼ joʼkan ajwiʼ keʼxkʼutbʼesi laj Noe, laj Abrahan, li xSara, laj Moises, laj David ut toj wank chik xkomon (Hebreos 11:4–12:1). Joʼ chanru nayeemank li yaal chirix li yook chi qʼabʼaak saʼ junaq li raqlebʼaal, joʼkan ajwiʼ naqabʼaanu laaʼo naq naqakʼe chi naweʼk li yaal chirix li Yos.

Naqakʼam qe rikʼin li Jesus. Li Santil Hu naxye naq li Jesus aʼan laj «Chʼolobʼanel [...] yaal» (Apocalipsis 3:14). Joʼkan naq li Jesus kixye: «Laaʼin xinchʼolobʼ chiruhebʼ laakʼabʼaʼ». Joʼkan ajwiʼ, li Jesus junelik kixkʼut li yaal chirix li Xyuwaʼ (Juan 17:26, Ac; Juan 18:37). Joʼkan bʼiʼ, ebʼ li xtzolom li Jesus tento teʼroksi xkʼabʼaʼ li Yos ut teʼxkʼe chi naweʼk. Ut joʼkan nekeʼxbʼaanu laj Testiiw re li Jehobʼa.

  • Kʼaʼut xeʼkʼabʼaʼiik choʼq aj Testiiw li Yookebʼ chaq chi Tzolok chirix li Santil Hu?

  • Joqʼe keʼtiklaak chaq ebʼ laj Testiiw arin saʼ Ruuchichʼochʼ?

  • Ani li xnimal ru aj Testiiw re li Jehobʼa?