Rilb'al li na'leb'

Rilb'al li xk'ab' tusulal na'leb'

Rilb'al li xtusulal naʼlebʼ

Testiiw re li Jehobʼa

Q’eqchi’

Ebʼ li naʼlebʼ li nintzol saʼ li Santil Hu

 TZOLOM 98

Ebʼ laj paabʼanel nekeʼwulak saʼ naabʼal chi tenamit

Ebʼ laj paabʼanel nekeʼwulak saʼ naabʼal chi tenamit

Ebʼ li Apostol keʼxpaabʼ li xchaqʼrabʼ li Jesus re xkʼambʼal li chaabʼil esil chirix li Yos saʼ chixjunil li ruuchichʼochʼ. Saʼ li chihabʼ 47, ebʼ laj paabʼanel re Antioquia keʼxtaqla laj Pablo ut laj Bernabe chi puktesink saʼ jalan jalanq chi naʼaj. Sahebʼ saʼ xchʼool chi puktesink saʼ chixjunil Asia Menor joʼ saʼebʼ li naʼaj Derbe, Listra ut Iconio.

Laj Pablo ut laj Bernabe nekeʼxpuktesi li yaal rehebʼ li bʼihom ut ebʼ li nebʼaʼ, rehebʼ li saaj ut ebʼ li cheek. Naabʼalebʼ nekeʼxkʼulubʼa li yaal chirix li Kriist. Laj Pablo ut laj Bernabe keʼxpuktesi ajwiʼ li yaal re laj Sergio Paulo li ruuchil awabʼej re Chipre abʼan jun laj qʼe malaj aj tuul kixyal xnatʼbʼal chiruhebʼ. Laj Pablo kixye re laj tuul: «Li Jehobʼa yook xjosqʼil aawikʼin». Saʼ li hoonal aʼan, laj tuul kimutzʼoʼk. Naq kiril aʼin, li ruuchil awabʼej Sergio Paulo kiʼok choʼq aj paabʼanel.

Laj Pablo ut laj Bernabe yalaq bʼar nekeʼxpuktesi li yaal: chirekabʼlal, saʼebʼ li kʼayil, saʼatqebʼ li bʼe ut saʼebʼ li chʼutlebʼaal. Saʼ jun kutan, saʼ Listra keʼxbʼan jun li sik. Ebʼ li keʼilok re aʼin keʼxkʼoxla naq yosebʼ li winq aʼin ut keʼxyal xloqʼoninkilebʼ. Laj Pablo ut laj Bernabe inkʼaʼ keʼxkanabʼ naq teʼxbʼaanu aʼin, keʼxye bʼan rehebʼ: «Kaʼajwiʼ li Yos tento xloqʼoninkil! Laaʼo yal winqo». Tojaʼ naq, keʼwulak wiibʼ oxibʼ laj Judiiy chi xbʼaanunkil naq ebʼ li poyanam xikʼ teʼril laj Pablo. Keʼxkʼe chi pek, keʼxjukuki chirix tenamit ut keʼxkʼoxla naq kamenaq chik. Abʼan, toj yoʼyo laj Pablo! Saʼ junpaat, keʼkʼulunk ebʼ li rech aj paabʼanel chi xtenqʼankil ut keʼroksi wiʼ chik saʼ li tenamit. Chirix chik aʼan, laj Pablo kisutqʼiik Antioquia.

Saʼ li chihabʼ 49, laj Pablo xkoho wiʼ chik. Xkoho rilbʼalebʼ li hermaan saʼ xteepal Asia Menor ut moqon chik, kixkʼam li chaabʼil esil chirix li Yos toj  Europa. Xkoho Atenas, Efeso, Filipos, Tesalonica ut saʼ jalanebʼ chik li naʼaj. Ut chirix xkohebʼ laj Silas, laj Lucas ut jun li saaj al aj Timoteo xkʼabʼaʼ. Saʼ komonil keʼkʼanjelak re xxaqabʼankil jalan chik ebʼ li chʼuut ut keʼxtenqʼa re naq kawaqebʼ. Laj Pablo kiwank chaq ajwiʼ Corinto ut aran kikanaak jun chihabʼ rikʼin waqibʼ po re xkawresinkil ebʼ li hermaan. Napuktesink, nakʼutuk, ut naxtzʼiibʼa chaq ebʼ li esilhu re naabʼalebʼ li chʼuut. Li xkʼanjel aʼan xyiibʼankil ochoch rikʼin tzʼuum. Chirix chik aʼan, laj Pablo kisutqʼiik Antioquia.

Moqon chik, saʼ li chihabʼ 52, laj Pablo xkoho saʼ rox sutil, kixtikibʼ saʼ Asia Menor. Xkoho saʼ relebʼl iqʼ, toj Filipos, tojaʼ naq kikubʼeek toj Corinto. Laj Pablo kiwank ajwiʼ naabʼal chihabʼ saʼ Efeso aran kikʼutuk, kibʼanok ut kixtenqʼa li chʼuut. Joʼkan ajwiʼ, wulaj wulaj naxkʼe chaq ebʼ li seeraqʼ saʼ jun li nimla naʼaj re jun li tzolebʼaal. Naabʼalebʼ keʼxpaabʼ ut keʼxjal xyuʼam. Ak xwulatjeʼk saʼ naabʼal chi naʼajej chi xpuktesinkil li resil li Yos naq xkoho Jerusalen.

«Joʼkan naq ayuqex ut kʼehomaqebʼ choʼq intzolom ebʼ li poyanam re chixjunilebʼ li tenamit. Kubʼsihomaqebʼ xhaʼ saʼ xkʼabʼaʼ li Yuwaʼbʼej, li Alalbʼej ut li santil musiqʼej» (Mateo 28:19).