Naq eb' laj Israel ke'wank chaq cho'q moos sa' li tenamit Babilonia, ke'yale'k rix eb' li xpaab'al. Laj Sadrac, laj Mesac ut laj Abednego ke'kute'k sa' xaml. Ab'an li Yos kikolok reheb'. Eb' laj Medos ut eb' laj Persas ke'elk chi'us sa' li yalok chiruheb' laj Babilonia. Laj Daniel kikute'k sa' xyanqeb' li kaqkoj ut li Yos kikolok re.

Laj Ciro, li awab'ej re Persa, kirisiheb' laj Israel cho'q moos sa' li tenamit Babilonia. Eb' laj Israel ke'sutq'iik sa' li xtenamiteb' naq kitz'aqlok ru li 70 chihab' ut ke'ok xyiib'ankil wi' chik li Rochoch li Yos aran Jerusalen. Ab'an li xik' neke'ilok ke'xram chiruheb' li k'anjel a'in. Chiru 22 chihab' tana ke'xchoy xyiib'ankil li Rochoch li Yos.

Ak kinume'k 47 chihab' naq ke'xchoy xyiib'ankil li Rochoch li Yos naq laj Esdras kisutq'iik Jerusalen re xyiib'ankil chi'us li Rochoch li Yos. Chirix chik a'an naq kinume'k 13 chihab' laj Nehemias kixtenq'aheb' laj Israel chi xyiib'ankil li xnub'aal li tenamit Jerusalen. Chixjunil li RO' Tasal a'in kik'ulmank chiru 152 chihab'.

Laj Esdras ut ebʼ li poyanam yookebʼ chi tijok