Saʼ xkʼabʼaʼ li Tzolok li Nekeʼxkʼe saʼ Galaad Watchtower, naabʼalebʼ li qas qiitzʼin saʼ chixjunil li ruuchichʼochʼ ak xeerabʼi resil li yaal. Saʼ li bʼideo aʼin taawil chanru nekeʼkawresiik li taqlanbʼilebʼ saʼ jalan chik tenamit re xkʼeebʼal resil li Xʼawabʼejilal li Yos toj saʼ xmaril li Ruuchichʼochʼ.