Bai pa asuntu

Bai pa sugundu menu

Bai pa lista di asuntu

Tistimunhas di Jeová

Kabuverdianu

SENTINÉLA DI STUDU Janeru di 2018

Kel revista li ten asuntus pa studa na simanas di 26 di febreru ti 1 di abril di 2018.

THEY OFFERED THEMSELVES WILLINGLY

Es oferese pa sirbi di livri vontadi na Madagáskar

Konxe alguns irmon ki oferese di livri vontadi pa djuda spadja notísia sábi di Reinu na tiritóriu grandi di Madagáskar.

El ta da forsa pa ken ki sta kansadu’

Sima nu sta pértu di fin, nu ta spéra ma prublémas di vida ta bira más txeu. Nos testu di anu pa 2018 ta lenbra-nu pa nu pidi Jeová pa da-nu forsa.

Komemorason ta uni povu di Jeová

Di ki maneras Komemorason ta djuda povu di Jeová fika unidu? Ki ténpu ki ta fazedu últimu Komemorason?

Si Jeová ten tudu, pamodi ki nu meste da-l kel ki nu ten?

Un manera di nu mostra nos amor pa Deus é da-l kel ki nu ten. Ki bensons nu ta resebe óras ki nu ta onra Jeová ku nos kuzas di valor?

Ki tipu di amor ta pô-nu ser filís di verdadi?

Modi ki amor pa Deus é diferenti di kel amor ki sta na 2 Timóteo 3:2-4? Respósta di kel pergunta li pode djuda-nu ser filís di verdadi.

Bu ta konsigi odja diferénsa na povu di Jeová?

Kal ki é diferénsa entri manera di ser di pesoas na ténpu di fin i kualidadis ki povu di Deus ten?

Bu sabia?

Na Israel antigu, es ta uzaba prinsípius di Lei di Muizes pa rezolveba tudu tipu di prublémas?