Bai pa asuntu

Bai pa sugundu menu

Bai pa lista di asuntu

Tistimunhas di Jeová

Kabuverdianu

Folhetu di studu pa runion 'Vida i pregason'  |  Junhu di 2017

 VIVE SIMA UN KRISTON

Difende leis di Jeová sobri konportamentu

Difende leis di Jeová sobri konportamentu

Jeová fla modi ki umanus debe konporta. Pur izénplu, el fla ma un ómi ku un mudjer kazadu debe fika djuntu pa tudu ténpu di ses vida. (Mt 19:4-6, 9) El ta kondena tudu tipu di konportamentu seksual mariadu. (1Co 6:9, 10) El da prinsípius sobri modi ki nu debe bisti i konpo ki ta poi se povu fika siparadu di mundu. — De 22:5; 1Ti 2:9, 10.

Na nos ténpu txeu algen ka krê sigi leis di Jeová. (Ro 1:18-32) Es ta dexa opinion di otus algen influensia ses manera di bisti, di konpo i di konporta. Txeu algen ta izibi kuzas mariadu ki es faze i es ta kritika kes algen ki ta vive di un manera diferenti. — 1Pe 4:3, 4.

Nu debe difende ku koraji leis di Jeová sobri konportamentu, pamodi nos é Tistimunhas di Jeová. (Ro 12:9) Modi? Ku jetu nu debe mostra-s ki konportamentu ki Jeová ta seta. Má, nos tanbê nu debe konporta sima Jeová ta fla. Pur izénplu, óras ki nu ta skodje ropa i nu ta konpo, nu debe pergunta nos kabésa: ‘Nha manera di bisti ô di konpo sta sima Jeová ta krê ô sima mundu ta krê? Nhas ropa i nha manera di konpo, ta mostra ma N ten grandi ruspetu pa Deus?’ Ô óras ki nu ta skodje un prugrama ô filmi pa nu odja, nu pode pergunta nos kabésa: ‘Jeová ta atxa ma kel prugrama li é dretu? Ki tipu di konportamentu el ta poi algen ta ten? Kuzas ki N ta divirti ku es, ka sta dexa-m sigi leis di Jeová sobri konportamentu? (Sal 101:3) Nha família ô otus algen pode tropesa pamodi kuzas ki N ta divirti ku es?’ — 1Co 10:31-33.

Pamodi ki é inportanti difende leis di Jeová sobri konportamentu? Ka ta dura Jizus ta ben distrui nasons i tudu kes ki ta faze kuzas mariadu. (Ez 9:4-7) Só kes ki ta faze vontadi di Jeová ki ta ben salva. (1Jo 2:15-17). Pur isu, nu difende leis di Jeová sobri konportamentu, asi óras ki es odja ma nu ta konporta dretu, es ta da Deus glória. — 1Pe 2:11, 12.

Ki leis di konportamentu nhas ropa i nha manera di konpo ta fla ma N ta sigi?

ODJA VÍDIU TORNA-TE AMIGO DE JEOVÁ — UM HOMEM E UMA MULHER. DIPÔS RESPONDE KES PERGUNTA LI:

  • Pamodi ki nu debe vive sima leis di Jeová ta fla?

  • Pamodi ki désdi pikinoti, pai ku mai debe inxina ses fidju leis di Jeová sobri konportamentu?

  • Modi ki jóvens ku algen más grandi pode tra pruvetu di bondadi di Jeová?