Bai pa asuntu

Bai pa lista di asuntu

Tistimunhas di Jeová

Skodje língua Kabuverdianu

Ta prega di kaza en kaza na Itália

FOLHETU DI STUDU PA RUNION 'VIDA I PREGASON' Julhu di 2017

Maneras di faze aprizentason

Maneras di faze aprizentason di revista Sentinéla i inxina verdadi sobri sufrimentu. Uza kes ideia li pa bu faze bu aprizentason.

TIZORUS DI PALAVRA DI DEUS

Bu ten un korason di karni?

Modi ki korason sta nvolvidu óras ki nu ta toma disizon sobri nos diverson ô nos manera di bisti i konpo? Kuzê ki siginifika ten un korason di karni?

TIZORUS DI PALAVRA DI DEUS

Bu ta kunpri bus promésa?

Rei Zedekias ka kunpri se promésa. Kuzê ki nu ta prende ku se izénplu?

TIZORUS DI PALAVRA DI DEUS

Óras ki Jeová púrdua, el ta skese?

Ki izénplus di Bíblia ta mostra ma Jeová ta púrdua? Modi ki manera ki Jeová púrdua Davidi, Manasés i Pedru ta djuda-nu kúnfia na se perdon?

VIVE SIMA UN KRISTON

Bu ta púrdua bu kabésa?

Pode ser difísil púrdua nos kabésa pa kuzas mariadu ki nu fazeba i ki Jeová dja purdua-nu. Kuzê ki pode djuda-nu?

TIZORUS DI PALAVRA DI DEUS

Reinu é di kel algen ki ten direitu legal

Modi ki profesia di Ezekiel sobri un rei ku direitu legal kunpri na Jizus? Kuzê ki kel-li ta inxina-nu sobri Jeová?

VIVE SIMA UN KRISTON

Mostra ruspetu na pórta di algen

Timenti nu sta na pórta di algen, nu ka ta da kónta si donu di kaza sta ta odja-nu ô obi-nu. Modi ki nu pode mostra ruspetu na pórta di algen?

TIZORUS DI PALAVRA DI DEUS

Profesia kóntra Tiru ta omenta nos kunfiansa na Palavra di Jeová

Profesia di Ezekiel sobri distruison di Tiru kunpri tintin pa tintin.