Bai pa asuntu

Bai pa lista di asuntus

Bondadi — Un kualidadi ki nu ta mostra na kuzas ki nu ta fla i ki nu ta faze

Bondadi — Un kualidadi ki nu ta mostra na kuzas ki nu ta fla i ki nu ta faze

NU GOSTA pa algen trata-nu ku bondadi. Nu ta xinti konsoladu i nu ta fika kontenti óras ki nu ta odja un algen ta preokupa ku nos. Dja ki nos tudu nu gosta pa nu tratadu ku bondadi, modi ki nu pode ten kel kualidadi bunitu li?

Pa nu mostra bondadi nu ten ki preokupa ku otus di korason i nu ta mostra kel-li na kuzas ki nu ta fla i na kuzas ki nu ta faze. Mostra bondadi é ka sô ser idukadu. Nu meste ten un amor fórti pa otus algen i ntende ses situason. Bondadi é un di kes kualidadi di frutu di spritu santu di Deus ki un kriston debe ten. (Gál. 5:22, 23) Nu meste sforsa pa nu ten kel kualidadi li. Pur isu, nu sta ben odja modi ki Jeová i se Fidju ta mostra kel kualidadi li i modi ki nu pode imita ses izénplu.

JEOVÁ TA TRATA TUDU ALGEN KU BONDADI

Jeová ta mostra bondadi i el ta preokupa ku tudu algen, ti ku kes ‘ingratu i maus.’ (Lúkas 6:35, BPK ) Pur izénplu, Jeová ‘ta poi se sól ta sai pa algen mau i pa algen bon, i el ta poi txuba ta kai pa justus i pa injustus.’ (Mat. 5:45) Kel-li ta mostra ma mésmu kes algen ki ka ta kridita ma Jeová é ses Kriador, es ta goza di kuzas ki Jeová kria i es pode ten un vida filís.

Nu ta atxa un grandi izénplu di bondadi na kuza ki Jeová faze pa Adon ku Eva. Lógu dipôs ki es peka, Adon ku Eva ‘koze fódjas di figera pa es kubri ses korpu.’ Má, Jeová sabia ma es mesteba otu tipu di ropa pa es pode viveba fóra di jardin di Éden, pamodi téra staba xeiu di spinhu. Nton, Jeová faze-s ‘ropa kunpridu di péli’. Di kel manera li, el trata-s ku bondadi pamodi el da-s kel ki es mesteba. — Gén. 3:7, 17, 18, 21.

Jeová ta mostra bondadi pa ‘kes algen mau i pa kes algen bon’. Má el gosta txeu di mostra bondadi prinsipalmenti pa kes algen ki ta sirbi-l. Pur izénplu, na ténpu di proféta Zakarias un anju staba tristi, pamodi el odja ma povu para di konpo ténplu na Jiruzalen. Jeová obi preokupason di kel anju i el responde-l ku ‘palavras di bondadi i ki ta konsola.’ (Zac. 1:12, 13) Jeová faze mésmu kuza ku proféta Elias. Un bês Elias staba dizanimadu dimás ki el pidi Jeová pa tra-l se vida. Má, Jeová ntende modi ki Elias staba ta xinti i el manda un anju pa da-l forsa. Tanbê Deus da-l sertéza ma el ka staba el sô. Dipôs ki Elias obi kes palavra di bondadi i el resebe ajuda ki el mesteba, el konsigi kunpri se diziginason. (1 Reis 19:1-18 ) Di tudu kes sérvu di Jeová, ten un ki sénpri imita bondadi di Jeová di midjór manera. El é kenha?

JIZUS MOSTRA TXEU BONDADI

Kantu Jizus staba na Téra, el éra konxedu pa un algen ki ta mostra bondadi i ki ta  preokupaba ku otus. El ka éra duru nen el ka ta obrigaba pesoas pa faze kel ki el kreba. El ta tentaba ntende kes algen i pur isu el fla: ‘Nhos ben pa mi, nhos tudu ki sta trabadja duru i ki sta kansadu, i N ta anima nhos. Pamodi nha kanga é suavi’. (Mat. 11:28-30) Pesoas ta sigiba Jizus pa undi ki el ta baba, pamodi el ta trataba es ku bondadi. Jizus ta ‘xintiba péna’ di es, pur isu, el da-s kumida, el kura kes ki staba duenti i el inxina-s ‘txeu kuza’ sobri se Pai. — Mar. 6:34; Mat. 14:14; 15:32-38.

Jizus ta ntendeba pesoas i el sabia modi ki el ta trataba es. Kel-li éra otu manera di es odjaba se bondadi. Mésmu kantu el krê diskansaba, Jizus resebe ku amor tudu kes algen ki krê obiba el. (Luc. 9:10, 11) Pur izénplu, pensa na kuzê ki kontise ku kel mudjer ki ta perdeba sangi. El krê kuraba, pur isu el poi mô na ropa di Jizus. Má el ka podia fazeba kel-la, pamodi di akordu ku Lei di Muizes, el staba inpuru. (Lev. 15:25-28) Kuzê ki Jizus faze? El ka sanha na el. El odja ma kel mudjer staba ku medu i el xinti péna di el, pamodi dja el tinha 12 anu ta sufri. Jizus fla-l: ‘Fidju-fémia, bu fé pô-u ta fika dretu. Bai na pas i fika kuradu di bu duénsa ki pô-u ta sufri txeu.’ (Mar. 5:25-34) Kel-li é un grandi bondadi ki Jizus mostra!

NU TA MOSTRA BONDADI NA KUZAS KI NU TA FAZE

Na kes izénplu ki nu odja, nu prende ma si nos é un algen ki ta mostra bondadi, nu ta faze kuzas pa djuda otus. Jizus mostra ma kel-li é txeu inportanti kantu el konta kel stória di kel bon samaritanu. Alguns ladron ataka un judeu, es sota-l i es dexa-l detadu na txon kuazi mortu. Un samaritanu staba ta pasa i el xinti péna di kel ómi. Samaritanus ku judeus tinha ódiu di kunpanheru. Má kel samaritanu éra un algen ki ta mostraba bondadi, pur isu el djuda kel judeu. El kuida-l di ses pankada i el leba-l pa un penson. Kel samaritanu paga kel algen ki ta trabadjaba la, pa kuida di kel judeu i tanbê el fla ma el ta paga kalker otu kuza ki el gasta. — Luc. 10:29-37.

Tanbê nu ta mostra bondadi na kuzas ki nu ta fla. Nu debe pensa dretu na palavras ki nu ta uza i ki ta nkoraja otus. Bíblia ta fla: ‘Preokupason dimás é un karga pa korason di ómi, má un palavra sábi ta poi [se] korason fika kontenti.’ (Prov. 12:25) Óras ki nu ta mostra bondadi i amor lial, nu ta fla kuzas ki ta nkoraja otus, i es ta fika kontenti. * Si nu fla kuzas ki ta mostra bondadi, nu ta mostra ma nu ta preokupa ku es i ta fika más faxi pa es aguenta prublémas di vida. — Prov. 16:24.

MODI KI NU PODE SER UN ALGEN KI TA MOSTRA BONDADI

Nos tudu nu ta konsigi mostra bondadi, pamodi Deus faze tudu algen sima se imaji. (Gén. 1:27) Pur izénplu, un trópa romanu ki txomaba Júliu, mandadu pa leba Polu pa Roma. El ‘trata Polu dretu i el dexa-l ba djobe se amigus pa el resebe kuzê ki el mesteba’ na sidadi di Sídon. (Atus 27:3, BPK ) Dipôs di algun ténpu, kes algen di ilha di Malta ‘trata-s rei di dretu’ kantu kel barku ki Polu staba na el bai fundu. Tanbê es sende un fogera pa Polu i pa kes algen ki staba djuntu ku el ka xinti friu. (Atus 28:1, 2, BPK ) Kes algen la faze un kuza dretu. Má bondadi é un kuza ki nu debe faze tud’óra.

Jeová krê pa bondadi faze párti di nos manera di ser i di nos vida. É pur isu ki el ta fla-nu pa nu ‘bisti’ nos kabésa ku bondadi. (Col. 3:12) Má nu sabe ma é ka faxi mostra bondadi tud’óra. Pamodi? Alvês nu ka ta mostra bondadi pamodi nu ten vergónha,  falta di kunfiansa ô pamodi tendénsia ki nu ten di pensa sô na nos kabésa. Ô tanbê pode ser difísil mostra bondadi pa kes algen ki ta maltrata-nu. Má, si nu pidi spritu santu i nu sforsa pa imita Jeová, el pode djuda-nu ser un algen ki ta mostra bondadi. — 1 Cor. 2:12.

Tenta pensa kuzê ki bu pode faze pa bu mostra más bondadi. Pergunta bu kabésa: ‘N ta obi ku atenson óras ki otus algen ta pâpia ku mi? N ta tenta ntende modi ki es sta ta xinti? N ta sta atentu na kuzas ki otus sta meste? Kal ki é últimu bês ki N mostra bondadi pa un algen ki é ka nha família, nen nha amigu? Dipôs, pensa na kuzê ki bu pode faze. Pur izénplu, tenta konxe más dretu kes algen ki sta pértu bo, sima bus irmon na kongregason. Asi bu ta sabe kal ki é ses prubléma i modi ki bu pode djuda-s. Dipôs, trata kes algen sima bu ta gostaba pa es trata-u. (Mat. 7:12) Tanbê pidi Jeová pa djuda-u i el ta abênsua sforsu ki bu ta faze pa ser un algen ki ta mostra bondadi. — Luc. 11:13.

BONDADI TA MOTIVA OTUS

Polu pâpia di alguns kualidadi ki ta djudaba el ser un bon ministru di Deus. Un di kes kualidadi éra bondadi. (2 Cor. 6:3-6) Pesoas gostaba di Polu pamodi el ta flaba i el ta fazeba kuzas ku bondadi. El ta preokupaba ku es di verdadi. (Atos 28:30, 31 ) Di mésmu manera, si nu mostra bondadi pa otus algen, es pode fika ku gana di prende más sobri Bíblia. Bondadi ki nu ta faze, pode toka korason ti di kes algen ki ta trata-nu mal i es pode muda ses konportamentu. (Rom. 12:20) Talvês ku ténpu, es pode krê prende sobri Bíblia.

Na Paraízu, tudu algen ta ben trata kunpanheru ku bondadi. Kes monti algen ki resusitadu ta ben tratadu ku bondadi i alguns di es pa primeru bês. Di sertéza kel-li ta ben pô-s ta mostra bondadi pa otus algen. Kes algen ki ka krê mostra bondadi i ki ka krê djuda otus, ka ta ben vive óras ki Reinu di Deus ben governa Téra. Sô kes algen ki ta mostra amor i bondadi ki ta ben vive pa tudu ténpu. (Sal. 37:9-11) Nu ta ben vive na mundu xeiu di pas i suguransa! Má, timenti kel ténpu ka txiga, kuzê ki nu ta ganha gósi óras ki nu mostra bondadi?

KUZAS KI NU TA GANHA ÓRAS KI NU TA MOSTRA BONDADI

Bíblia ta fla: ‘Kel ómi ki ta mostra bondadi ta faze ben pa se kabésa.’ (Prov. 11:17) Pesoas gosta di sta djuntu ku algen ki ta mostra bondadi i kuazi sénpri es ta trata-l ku bondadi. Jizus fla: ‘Ku kel mésmu medida ki nhos midi, nhos ta mididu tanbê.’ (Luc. 6:38) Pur isu é faxi pa un algen ki ta mostra bondadi faze bons amigu ki ta kontinua pa vida interu.

Apóstlu Polu fla kes kriston na kongregason di Éfezu pa es ‘ser bondozu ku kunpanheru, pa es mostra konpaxon i pa es púrdua kunpanheru sénpri’. (Efé. 4:32) Óras ki tudu algen na kongregason ta mostra bondadi i konpaxon, kongregason ta bira fórti i unidu. Nunka nu ka debe kritika nos irmons, pâpia mal di es, ser duru ku es ô fla algun kuza ki ta magua-s, sikrê na brinkadera. Má, nu debe uza nos língua pa fla kuzas ki ta djuda-s i ki ta nkoraja-s. (Prov. 12:18) Asi, kongregason ta fika fórti i es ta sirbi Jeová ku alegria.

Sima dja nu odja, bondadi é un kualidadi ki nu ta mostra na kuza ki nu ta fla i ki nu ta faze. I óras ki nu ta mostra bondadi, nu sta ta imita Jeová ki é un Deus di amor i ki gosta di da. (Efé. 5:1) Kel-li ta poi nos kongregason ta fika fórti i ta poi otus algen ta sirbi Jeová. Pur isu, nu faze tudu ki nu pode, pa otus algen odja ma nos é un povu ki ta mostra bondadi!

^ par. 13 Na otu artigu nu ta ben pâpia di amor lial, ki é otu kualidadi ki ta faze párti di frutu di spritu santu di Deus.