Bai pa asuntu

Bai pa lista di asuntus

 STÓRIA DI VIDA

Nu atxa un ‘jóia di txeu valor’

Nu atxa un ‘jóia di txeu valor’

WINSTON i Pamela (Pam ) Payne ta sirbi na Betel di Australázia. Es vive un vida sábi djuntu, má tanbê es pasa pa alguns prubléma. Es tevi ki kustuma ku kulturas diferenti i es lida ku dór di perde ses fidju duránti gravidês. Má simé, es kontinua ta ama Jeová i ses irmon na fé. I nunka es ka perde ses alegria na pregason. Na kel entrivista li, nu sta ben pidi-s pa es konta-nu alguns di ses spiriénsa.

Winston, fla-nu modi ki bu konxe verdadis di Deus.

N kriadu na un família ki ka tinha relijion, na un kaza ki ta fikaba na un lugar di plantason, na Queensland, na Austrália. Dja ki nu ta moraba na un lugar izoladu, N ta konviveba sô ku algen di nha família. Kantu N tinha 12 anu, N kumesa ta krê sabe más sobri Deus. N faze orason ta pidi-l pa el djuda-m konxe verdadi sobri el. Ku ténpu, N sai di kel lugar i N ranja trabadju na sidadi di Adelaide, ki ta fika na Sul di Austrália. Kantu N tinha 21 anu, N ba pasa féria na sidadi di Sidnei, i é la ki N konxe Pam. El pâpia ku mi sobri un grupu relijiozu israelismo-britânico. Es ta kridita ma gentis di Británia ben di kes tribu di Israel ki ta fladu ma perde. Es ta fla ma kes tribu ki perde é kes 10 tribu di reinu di nórti di Israel ki baba prézu na anu 740 A.J. Nton, kantu N volta pa sidadi di Adelaide, N pâpia di kel asuntu li ku un koléga di trabadju. Kel koléga dja kumesaba ta studa Bíblia ku Tistimunhas di Jeová, i nu fika alguns óra ta pâpia sobri krénsas di Tistimunhas di Jeová. É la ki N da kónta ma orason ki N faze kantu mi éra mininu, staba ta ser respondedu. N staba ta prende verdadi sobri nha Kriador i sobri se Reinu. Éra sima ki N atxaba kel ‘jóia di txeu valor’. — Mat. 13:45, 46.

Pam bo tanbê, bu kumesa ta djobe es jóia kantu bu staba jóven. Modi ki bu konsigi atxa-l?

N kriadu na un família relijiozu na sidadi di Coffs Harbour, na Nova Gales di Sul. Nha mai ku nha pai i nhas avó seta kel ensinu di kel grupu relijiozu israelismo-britânico. Mi, nha irmon más pikinoti, nha irman más  grandi i alguns di nhas primu, sénpri nu inxinadu ma Deus ta abênsua primeru kes algen ki ben di família di britânicos. Má, N ka tinha sertéza si kel-la éra verdadi. N kria sabeba más sobri Deus. Kantu N tinha 14 anu, N bai pa txeu igreja na nha zóna, sima igreja Anglikanu, Batista, Adiventista i otus. Má simé, N kontinua ku gana di sabe más sobri Deus.

Dipôs, nha família muda pa sidadi di Sidnei, undi ki N konxe Winston, ki staba la di féria. Modi ki dja el flaba, nu ta papiaba txeu sobri relijion, i kel-la pô-l ta studa Bíblia ku Tistimunhas di Jeová. Kartas ki el ta skrebeba mi ta tinha txeu testu di Bíblia. Na komésu N fika preokupadu i ku raiba. Má poku-poku N ba ta odja ma kuzas ki el ta skrebeba éra verdadi.

Na anu 1962, N muda pa sidadi di Adelaide pa N pode fikaba más pértu di Winston. N fika na kaza di Thomas i Janice Sloman, un kazal ki antis éra misionáriu na Papua Nova-Giné. Es trata-m dretu, dretu ti dimás. Na kel ténpu N tinha 18 anu, i es djuda-m konxe Jeová más txeu. Nton, N kumesa ta studa Bíblia i lógu N fika konvensidu ma N atxa verdadi. Dipôs mi ku Winston nu kaza, i lógu nu kumesa un vida na sirvisu di Jeová ki traze-nu txeu benson. Nu pasa pa prublémas, má kel-li djuda-nu da más valor pa kel jóia bunitu ki dja nu atxaba.

Winston, konta-nu modi ki foi kes primeru anu na sirvisu di Jeová.

1. Un mapa di kes viaji ki nu faze na trabadju di enkaregadu di grupu di kongregason

2. Sélus di alguns di kes ilha. Kiribati i Tuvalu antis éra konxedu pa ilhas Gilbert ku Ellice

3. Kel ilha bunitu di koral di Funafuti na nason di Tuvalu. Un di kes txeu ilha ki nu vizita antis di kes misionáriu diziginadu pa la

Poku ténpu dipôs ki nu kaza, Jeová kumesa ta abri-nu txeu ‘pórta largu’ pa nu omenta nos atividadi. (1 Cor. 16:9) Ken ki mostra-nu kel primeru pórta foi irmon Jack Porter, ki sirbi na nos kongregason kómu enkaregadu di grupu di kongregason. (Gósi nos dôs é ménbru di Kumison di Filial di Australázia.) Jack ku se mudjer Roslyn, nkoraja-nu pa nu ser pioneru fíksu. Nu tevi priviléjiu di ser pioneru fíksu duránti sinku anu. Kantu N tinha 29 anu, nu konvidadu pa nu fika ta vizita kongregasons na ilhas di Pasífiku Sul, ki na kel ténpu éra Betel di Fiji ki ta kuidaba di es. Nos diziginason éra vizitaba Samoa Amerikanu, Samoa, Kiribati, Nauru, Niue, Tokelau, Tonga, Tuvalu i Vanuatu.

Na kel ténpu, pesoas di alguns di kes ilha más izoladu, ta diskunfiaba txeu di Tistimunhas di Jeová. Nton, nu tevi ki toma txeu kuidadu i ser prudenti. (Mat. 10:16) Kes kongregason éra pikinoti i alguns ka tinha lugar pa nu fikaba. Pur isu, nu pidi kes algen di kel lugar pa nu fikaba ku es i sénpri es resebe-nu ku txeu bondadi.

Winston, bu gosta di trabadju di traduson. Modi ki bu kumesa ta gosta di el?

Ta diriji skóla pa ansions, na ilha di Samoa

Na kel ténpu, irmons di ilha di Tonga tinha sô alguns folhetu i livrus na língua tonganês, ki é un língua ki ta papiadu na zóna di Polinézia. Óras ki es ta fazeba studu, es ta uzaba livru A Verdade Que Conduz à Vida Eterna na inglês. Nton duránti kuatu simana nu tevi skóla pa ansions. Tinha três ansion ki ka sabia inglês dretu, má simé es konkorda na traduzi livru Verdade pa língua tonganês. Pam uza un mákina di skrebe pa skrebe tudu kel livru traduzidu i nu manda-l pa Betel di Mérka pa inprimi. Tudu kel trabadju li dura 8 simana. Nbóra kualidadi di kel traduson ka éra sima nu ta kreba, kel livru djuda txeu algen ki ta papiaba tonganês prende verdadi. Mi ku Pam nu ka é tradutor, má kel spiriénsa li pô-nu ta gosta di es trabadju.

Pam, modi ki éra vida na kes ilha konparadu ku vida na Austrália?

Kantu nu ta vizitaba kongregasons, alvês nos karu éra nos kaza

Éra txeu diferenti! Ta dipende di ki zóna ki nu staba, nu tinha ki lidaba ku txeu moskitu, txeu kalor, ku umidadi, ratus, duénsas i alvês poku kumida. Má pa konpensa, na fin di kada dia nu ta diskansaba i nu ta odjaba un vista bunitu pa mar. Nu ta moraba na un fale ki é nómi na língua di Samoa pa un  kaza tradisional di Polinézia ki éra kubértu ku padja i el ka tinha paredi. Na noti ki lua ta limiaba, nu ta konsigi odjaba pé di tanbra i lua ta límia na mar. Éra un momentu sábi ki ta poba nos ta pensaba i ta oraba. Kel-la djuda-nu pensa na kuzas dretu envês di konsentra na kuzas mariadu.

Nu gostaba txeu di mininus. Es éra divirtidu i es ta fikaba kuriozu óras ki es ta odjaba nos, dôs stranjeru branku. Un bês, nu ba pa ilha di Niue. Un mininu kóre mô na brasu di Winston ki tinha txeu kabélu i el fla: “N gosta di bus péna.” N ta atxa ma kel mininu nunka ka odjaba un brasu ku txeu kabélu sima kel-la i nen el ka sabia modi ki el ta flaba el!

Nu ta fikaba tristi óras ki nu ta odjaba modi ki pesoas éra póbri i es tinha un situason di vida difísil. Kel lugar ki es ta viveba éra bunitu, má es ka tinha un sistéma di saúdi dretu i es tinha poku agu pa bebe. Má simé ta parseba ma nos irmons ka ta preokupaba txeu ku kel-la. Pa es, éra un kuza normal. Es ta fikaba kontenti di ten ses família djuntu ku es, di ten un lugar pa adora Jeová i di lova-l. Ses izénplu djuda-nu mante konsentradu na kuzê ki é más inportanti i mante un vida sinplis.

Pam, alvês kuzinha i ba panha agu éra txeu difísil pa bo. Modi ki bu ta fazeba?

Pam ta laba nos ropa, na ilha di Tonga

N ten ki agradise nha pai. El inxina-m txeu kuza inportanti. Pur izénplu, sima kuzinha na lenha i dizaraska ku poku kuza. Kantu nu vizita ilha di Kiribati nu fika na un kaza pikinoti kubértu di padja, txon di koral i paredi di banbu. Pa N kuzinhaba, N tinha ki fazeba un braku na txon i poi lumi. N ta poba kaska di koku na kel braku, asi pa lumi ka pagaba. Pa N atxaba agu, N tinha ki fikaba na fila di un posu ku kes otu mudjer di la. Es ta traba agu ku un kuza sima bara di péska, kel bara tinha kuazi 2 metru i el tinha un kórda finu maradu na dôs ponta. Má envês di el tinha un anzol na pónta di kórda es ta poba un lata. Un mudjer di kada bês ta botaba se kórda na posu i na óra sértu el ta mexeba mô faxi. Kel lata ta kaíba di ladu i el ta intxiba di agu. N fika ta pensa: “Kel-li é faxi!” Ti ki txiga nha bês. N bota kel kórda txeu bês, má kel lata ta daba na agu i el ta fikaba ta boia riba di agu! Dipôs ki tudu algen para di ri, un di kes mudjer ba djuda-m. Kes algen di la gostaba di djuda i es éra dretu.

Nhos tudu dôs, nhos gosta txeu di sirbi na ilhas. Nhos pode konta-nu alguns momentu sábi ki nhos pasa la?

Winston: Leba ténpu pa nu ntende alguns kustumu. Pur izénplu, óras ki irmons ta konvidaba nos pa ba kumeba, sénpri es ta daba nos tudu kumida ki es tinha. Na komésu, nu ka sabia ma nu tinha ki dexaba kumida pa es tanbê. Nton, nu ta kumeba tudu kumida ki es ta poba nos dianti! É klaru ki kantu nu diskubri kuzê ki nu tinha ki fazeba, nu fika ta dexa-s kumida. Mésmu ku nos fadja, irmons ta ntendeba nos. I es ta fikaba kontenti di odjaba nos di 6 en 6 mês óras ki nu ta vizitaba ses kongregason. Alén di kes irmon di ses kongregason, nos éra úniku Tistimunhas di Jeová ki es konxeba.

Ta bai pa pregason, na ilha di Niue

Nos vizita tanbê ta daba bon tistimunhu na kes zóna. Txeu algen di la ta atxaba ma Tistimunhas di Jeová éra un relijion ki irmons inventa. Nton kantu es ta odjaba dôs Tistimunha di Jeová, ki ka éra di la, ta vizitaba irmons, kes algen di kes zóna ntende ma tinha más Tistimunhas di Jeová i ma es éra un relijion ki ta preokupaba ku kunpanheru. Es fika dimiradu.

Pam: Un di kes kuza ki N ta guarda ku txeu karinhu kontise na ilha di Kiribati. Kongregason di la tinha alguns irmon i sô un ansion ki txomaba Itinikai Matera. El ta fazeba se midjór pa el kuidaba di nos. Un dia, el traze un balai ki tinha sô un ovu. El fla: “Kel-li é pa nhos.” Konsigi un ovu di galinha la, éra un kuza txeu difísil. Kel jéstu pikinoti  li, má ki ta mostra ma el éra un algen ki gosta di da, toka-nu nos korason.

Pam, alguns anu dipôs bu perde un fidju duránti gravidês. Kuzê ki djuda-u lida ku kel-la?

N fika grávida na anu 1973 timenti mi ku Winston nu staba na Pasífiku Sul. Nu disidi volta pa Austrália. Má dipôs di kuatu mês nu perde nos mininu. Winston tanbê fika txeu tristi, éra se mininu tanbê. Nha dór ba ta fika más poku ku ténpu, má el ben sara kantu nu resebe Sentinéla di 15 di abril di 2009. Kel artigu na “Perguntas ki leitoris ta faze”, tinha un pergunta: “Un mininu ki móre na bariga di se mai ten speransa di resureison?” Kel artigu lenbra-nu ma kel-li é un asuntu ki sta na mô di Jeová i sénpri el ta faze kel ki é dretu. El ta manda se Fidju ‘pa disfaze óbras di Diabu’ i el ta kura tudu dór ki nu sta ta pasa pamodi nu sta ta vive na un mundu mau. (1 João 3:8 ) Tanbê kel artigu djuda-nu da más valor inda pa kel “jóia” di txeu valor ki sô nu ta atxa na povu di Jeová! Kuzê ki éra di nos, si nu ka tinha speransa di Reinu?

Dipôs ki nu perde nos fidju, nu volta otu bês pa sirvisu pa ténpu interu. Nu fika alguns mês na Betel di Austrália i dipôs nu torna mandadu pa vizita kongregasons. Na anu di 1981, dipôs di kuatu anu ta vizita kongregasons na interior di Nova Gales di Sul i na Sidnei, nu konvidadu pa Betel di Austrália i ti inda é la ki nu sta.

Winston bu ta atxa ma kel ténpu ki bu sirbi na ilhas di Pasífiku Sul djuda-u na bu trabadju di ménbru di Kumison di Filial di Australázia?

Sin, di txeu manera. Primeru, Austrália diziginadu pa kuida di trabadju na Samoa Amerikanu i na Samoa. Dipôs djuntadu Betel di Nova Zelándia ku di Austrália i fika ta txomadu di Australázia. Gósi Betel di Australázia ta kuida di Austrália, Samoa Amerikanu, Samoa, ilhas Cook, Nova Zelándia, Niue, Timor-Lésti, Tokelau i Tonga. Txeu di kes lugar N tevi priviléjiu di faze vizita kómu reprizentanti di Betel. Spiriénsa ki N tevi na trabadja djuntu ku kes irmon i irmans fiel na kes ilha djuda-m txeu, pamodi gósi N ta pode sirbi-s li di Betel.

Winston ku Pam na Betel di Australázia

Pa tirmina, N ta gostaba di fla ma sima kontise ku mi i ku Pam, é ka sô algen grandi ki ta djobe Deus. Kes ki é jóven tanbê pode krê kel ‘jóia di txeu valor’, sikrê ses família ka ta mostra interesi. (2 Reis 5:2, 3; 2 Cró. 34:1-3) Nu ten sertéza ma Jeová é un Deus di amor i el krê pa nos tudu, jóvens ku algen grandi, pa ganha vida!

Kantu mi ku Pam nu kumesa ta djobe verdadi, dja ten más di 50 anu, nu ka sabia kuzê ki ta kontiseba. Nu ka ten dúvida ma verdadi di Reinu é un jóia ki ka ten présu. I nu sta disididu na pega riju kel jóia di txeu valor ku tudu nos forsa!