Obi ku Deus pa bu vive pa tudu ténpu

Deus krê orienta-nu, proteje-nu i abensua-nu.

Intruduson

Pamodi se amor, Deus tanbê ta inxina pesoas na mundu interu kal ki é midjór manera di vive.

Modi ki nu pode obi ku Deus?

Nu meste sabe kuzê ki nu ta faze i ken ki pode djuda-nu faze-l.

Ken ki é Deus verdaderu?

Nu pode prende modi ki el txoma i alguns di se kualidadis.

Modi ki éra vida na Paraízu?

Bu ta atxa splikason na livru di Génesis, ki é primeru livru di Bíblia.

Dilúviu di ténpu di Nué — ken ki obi ku Deus i kenha ki ka obi?

Kal ki éra diferénsa klaru na atitudi di kes algen na kel ténpu?

Kuzê ki nu pode prende di Dilúviu di ténpu di Nué?

É ka sô un stória di ténpu antigu.

Ki tipu di algen éra Jizus?

Pamodi ki nu debe konxe Jizus?

Modi ki mórti di Jizus ta djuda-u?

Nu ta ben ten txeu benson pamodi mórti di Jizus.

Ki ténpu ki Téra ta ben bira un paraízu?

Bíblia ta fla kuzê ki ta kontiseba óras ki Téra staba kuazi ta bira un paraízu.

Óras ki nu ta faze orason, Jeová ta obi?

Ki asuntus bu pode fla Deus na orason?

Modi ki bu família pode ser filís?

Deus, nos Kriador, ta da kes midjór konsedju pa família.

Kuzê ki nu meste faze pa Deus fika kontenti ku nos?

Ten alguns kuza ki Deus ka gosta, má ten otus kuza ki el gosta.

Modi ki bu pode mostra ma bo é lial pa Jeová?

Disizons ki nu ta toma ten aver ku nos dizeju di ser lial pa Jeová.