Gï véâ gé kô tröngwâ nuu ngwià, gï bwa vùù ngà nââ nuu gï mwâ kövangà gï nyarè, bwa vëtëtë. Gï nyarè nuwè karè trotrïrï Yova, trotrïrï é wè gï mô Tici Narè. Gï vëdamêmwîî ngà wè kwà Ngàcu é wè. Gï vë kaare ö gï bwè katö wawè ngà trengàrà vï kô Tici Narè. Gï vùù ngà Yova mô kövangà në é wè mô gï vangé vané ö në : Wawè ngà nii dé vï kô Yova. Ngô toâ wùù gï kô internet. Ngô bwa trë bwè ni Tici Narè kô internet mô ngô ré toâ gï triè mô ga kwà nââ kayo gï.