Skip to content

Bafakazi ba Jehova

Kalanga (Botswana)

“Ndebo mbuya iyeyi ye bushe i nowo sumikigwa sumikigwa mu shango yose.”-Matewu 24:14.

Bafakazi ba Jehova—Ti bo Yani?

Ti bathu ba no dwa mu njudzi dza ka siasiana ne dzi no lebeleka ndimi dzi si nga fanane, ngono to shanganyiwa ne mazwimisilo a no fanana. Tja ti no tolela pezhugwi kwazokwazo wu kudza Jehova, Ndzimu wa ku no lebgwa ne kukwe mu Baibili ne Mbumbi we zwithu zose. To gwisa ne zila dzose ku edzelela Jesu Kirisiti ngono to shathila ku damwa Bakirisiti. Mmwe ne mmwe wedu u no zwipa tjibaka ne misi yose ku batsha bathu bamwe ku zwidiya Baibili ne kwe Bushe gwe Ndzimu. Ngo be ti fakaza, kene ti lebeleka ne kwa Jehova Ndzimu ne Bushe Gugwe, to damwa Bafakazi ba Jehova.

Lingalinga website yedu. Bala Baibili mu internet. Zwidiye ku li ku njinji ne kwedu ne kwe zwithu zwa ti no dumila mu zwili.

 

Kumbila Zwidiyo Zwe Baibili

Amutjila zwidiyo zwe Baibili ne tjibaka ne ndawo ya ka ku lulamila.

Dzividio Dze Bukirisiti

Dzividio mu internet dzi no baka ku galamoyo mu Ndzimu

Gubungano le zwidiyo zwe Bafakazi ba Jehova

Shaka pa ti no shanganila ne sekwa ti namata.

Tshambiso Dzi mu Kati

Linga zwa ka longwa buptshwa ne zwa gala zwi li mu kati

Lingilila Dzividio dze Sign-Language

Zwidiye Baibili u shingisa dzividio dze sign language