Skip to content

Chilakidzilo che “Mazhuba e Bupelo,” kene “Tjibaka tje Bupelo” Ini?

Chilakidzilo che “Mazhuba e Bupelo,” kene “Tjibaka tje Bupelo” Ini?

Dabilo ye Baibili

 Baibili i no chenesa dzishingikalo, mamo, ne mazwibato a nowo lakidza bupelo gwe njendiso iyeyi ye zwithu kene “kupela kwe shango.” (Matewu 24:3) Baibili i no dana chibaka ichechi iti i “mazhuba e bupelo” ne “tjibaka tje bupelo gwe shango.”—2 Timoti 3:1; Daniele 8:19.

Baibili i na buporofiti gupi ne kwe “mazhuba e bupelo”?

 Baibili ya ka lebela mbeli zwithu zwinjinji zwi nowo shingikala ne nako ingompela zwa ili kuti i nowo be “tjilakidzo” che mazhuba e bupelo. (Luka 21:7) Bona zwilakidzilo:

 Dzinghwa mu shango yose. Jesu wa ka lebela mbeli kuti: “Itjaba tjowomukila itjaba ne bushe gukamukila bushe.” (Matewu 24:7) Ne zila i no fanana, Zumbunulo 6:4 ya ka lebela mbeli ifaniso che nlume wa ka tatha mbizi u nowo “dusa mbakiso mu shango.”

 Ku thaela kwe zojiwa. Jesu wa ka lebela mbeli kuti: “Kowobe yapo bhamba.” (Matewu 24:7) Buka ye Zumbunulo ya ka lebela mbeli ifaniso che ntathi nngwe we mbizi, u nowo thama kuti ku be ne ku thaela kwe zojiwa mu shango dzinjinji.—Zumbunulo 6:5, 6.

 Ku tengenyeka kwe shango kukulu. Jesu wa kati kowo be ne “kutengenyeka kwe shango mu magalo akasiyana.” (Matewu 24:7; Luka 21:11) Ku tengenyeka kwe shango ikoku kukulu kowo dziyidza bathu ne ku ba bulaya ne chilizanyo chikulu.

 Bugwele. Ku yenda na Jesu, kowo be ne magwele a no digwana ne “njigwele.”—Luka 21:11.

 Ku chinya. Nenguba bathu ba ka chinya kwe makole manjinji, Jesu wa ka lebela mbeli kuti mu mazhuba e bupelo, kowo be ne “kuwanda kwe matjinyo.”—Matewu 24:12.

 Ku chinya shango. Zumbunulo 11:18 ya ka lebela mbeli kuti bathu ba nowo be “banolobesa shango.” Ba nowo thama be jalo ne zila dzinjinji, isini koga ne ku kwiba kene ku chinyidzila bangwe ngono ba nowo chinya shango ne bukwayo.

 Mazwibato a no bipila mbeli. Mu na 2 Timoti 3:1-4, Baibili ya ka lebela mbeli kuti bathu ba nowo be “ne kusatenda ne kusayengemala, . . . ne kusazwiibhatigwana ne kutjinya bamwe mazina ne kusazwiibhata ne kube ne bushongola, ne kusada bubuya ne kube mapitipiti ne kube matjapa ne kuzwibona.” Mazwibato iyawa a nowo bipa kwazo ku noti chibaka ichechi chi pelela chi fanila cheneso ye “misi yakabangalala.”

 Ku sa wanana kwe ba mu nsha . Mu na 2 Timoti 3:2, 3, Baibili ya ka lebela mbeli kuti bathu banjinji ba nowo be “ne kusabe nge ludo” mu na be misha yabo, kakale ne kuti bana ba nowo be ne “kusahwa bazwadzi.”

 Ku singa cha de Ndzimu. Jesu wa ka lebela mbeli kuti: “Ludo gwe banji gowotothola.” (Matewu 24:12) Jesu wa kabe e dwa kuti bathu banjinji ba nowo pelegwa ne ku da Ndzimu. Ne zila i no fanana, 2 Timoti 3:4 ikati mu mazhuba e bupelo, bathu ba ka jalo ba nowo be “ne kuda mizipo pana kuda Ndzimu.”

 Ku sa tambunuka kwe dzikereke. Mu na 2 Timoti 3:5, Baibili ya ka lebela mbeli kuti bathu ba nowo lingika se ba no namata Ndzimu ngono dumbu ba singa chile ne milayo iye.

 Ku paphidzika kwe ku wisisa buporofiti gwe Baibili. Buka ya Daniele ya ka lebela mbeli kuti mu chibaka che “bupelo gwe shango,” banjinji ba nowo be ne luzibo gwa ka paphidzika gwe malebeswa a mu Baibili, ku shanganyila ku wisisa kwe malebeswa kwe buporofiti igogu.—Daniele 12:4.

 Ku rera mu shango yose. Jesu wa ka lebela mbeli kuti: “Ndebo mbuya iyeyi ye bushe inowosumikigwa mu shango yose.”—Matewu 24:14.

 Ku paphidzika kwe ku zwithokomolosa zwithu. Jesu wa ka lebela mbeli kuti bathu banjinji ba nowo zwithokomolosa busupi gukulu gwe kuti ku pedzisiwa kwe njendiso iyeyi kwa be pejo. (Matewu 24:37-39) Pezhugwi kwa ikoko, 2 Pita 3:3, 4 ya ka lebela mbeli kuti bangwe ba nowo zwithokomolosa busupi, be ti ha gu to dwa chingwe.

 Ku shingikadziwa kwe buporofiti gose. Jesu wa kati mazhuba e bupelo a nowo lakidziwa ne ku shingikadziwa kwe buporofiti gose igogu ne chibaka chingompela, isini gungwe gwago ngono gose.—Matewu 24:33.

A to chila mu “mazhuba e bupelo”?

 Ee. Mamo e shango kose ne nako ya ka teiwa mu na cha ka lebegwa mbeli ne Baibili zo lakidza kuti mazhuba e bupelo a ka tangisa ne 1914, ilo gole la ili kuti Ngwa ye Shango yose ye kutanga ya ka shingikala nalo. Ku bona se kwa mamo e shango e lakidza kuti to chila mu mazhuba e bupelo, lingilila vidiyo i no tobela:

 Ne 1914, Bushe gwe Ndzimu gwa ka tangisa ku busa kudzimu, ngono chingwe che zwithu zwe kutanga cha gwa ka thama wu dusa Satani Diabulo ne madimoni kudzimu ne ku ba lechedzela ku thama mishingo i no ama shango koga. (Zumbunulo 12:7-12) Satani wa ka thama kuti bathu ba be ne buthu gwa ka bipa ne ku thama zwithu zwa ka bipa ku no thama kuti mazhuba e bupelo a be “misi yakabangalala.”—2 Timoti 3:1.

 Bathu banjinji ba no longiwa stress ne misi iyeyi ya ka bangalala. Ba ka tshwenyeka kwazo kuti bathu ha ba cha ziba ku chila ba li bose. Bangwe ba no dziyidziwa ne ku kumbula kuti bathu ba nowo pelela ba bulayana bose.

 Ne kwa ka jalo, bangwe bano longiwa stress ne mamo e shango ba na thembo ne kwe mazhuba a no zha. Ba ka sukika moyo kuti Bushe gwe Ndzimu go dwa gu pedzisa mathatha e shango. (Daniele 2:44; Zumbunulo 21:3, 4) Ba ka milila Ndzimu ne bumoyonlefu ku shingikadza thembeso dzidze, ngono ba no nyaladziwa ne matama a Jesu a noti: “Koga iye unowodzikitadza kunoti ku bupelo ndiye unowotjidziwa.”—Matewu 24:13; Mika 7:7.