Skip to content

Ndi Boyani ba no Yenda Kudzimu?

Ndi Boyani ba no Yenda Kudzimu?

Dabilo ye Baibili

 Ndzimu u no shalula palo ya ka lizanyidzigwa ye Bakirisiti bano galikagwe bano wo ti shule a ba sino ba fa ba ka musigwa kuchila kudzimu. (1 Pita 1:3, 4) A ba chi shalugwa, ba ka fanila ku dwilila bana ku galamoyo kwe bukirisiti ne ku be ne mazwibato a kalulwama kuti ba khone ku amuchila lukata gwe kudzimu.​—Baefesiya 5:5; Bafilipi 3:12-14.

Ba no yenda kudzimu, ba no wo thamani ikweno?

 Ba no wo shingila na Jesu se dzishe ne bapirisiti kwe makole a li 1 000. (Zumbunulo 5:9, 10; 20:6) Ba no wo thama “kudzimu kutshwa” kene mbuso we kudzimu u no wo busa “shango tshwa,” kene bathu ba mu shango. Babusi i babo be kudzimu ba no wo batsha ku gwilizila bathu mumamo a ka lulwama sekwa Ndzimu a ka be e shaka kutanga.​—Izaya 65:17; 2 Pita 3:13.

Ko wo musigwa bathu ba ngana kudzimu?

 Baibili no lakidza kuti bathu ba li 144 000 ba no wo musigwa chilila kudzimu. (Zumbunulo 7:4) Mu mbono wa ka kwagwa mu na Zumbunulo 14:1-3, mpostolo Johani wa ka bona “Pkhwizana ilimile pezhugwi kwe Dombo le Ziyoni, bakabe banayo bakabe ba li 144 000.” Mu mbono iyeyo, “pkhwizana” i no milila Jesu a chi musiwa. (Johani 1:29; 1 Pita 1:19) “Dombo le Ziyoni” lo milila mamo a pezhugwi a Jesu ne e ba li 144 000 ba no wo busa na ye kudzimu​—Pisalema 2:6; Bahebera 12:22.

 I babo “bakadang’wa bakashalugwa” ba no wo busa na Kirisiti mu Bushe ba no dangwa ku yi “ngubi tukununu.” (Zumbunulo 17:14; Luka 12:32) I chechi cho lakidza kuti ba no wo be ba li bashomanana a be fanidzanyiwa ne palo ya ka pelela ye phkwizi dza Jesu.​—Johani 10:16.

Nkumbulo u si we malebeswa ne kwe ba no yenda kudzimu

 Nkumbulo u si we malebeswa: Bathu bose ba ka lulwama ba no yenda kudzimu.

 Malebeswa: Ndzimu u no thembesa bunji gwe bathu buchilo gu singa pele mushango.​—Pisalema 37:11, 29, 34.

  •   Jesu wa kati “Akuna wakatongo tathila kudzimu.” (Johani 3:13) Ne zila iyeyo wa ka lakidza ku ti bathu bose ba ka lulwama ba ka fa a sathu a ka fa, ba nonga Aburahama, Mozisi, Jobe na Dafiti ha ba zo yenda kudzimu. (Mishingo 2:29, 34) Mu bumo gwa i chechi ba ka be ba na thembo ye ku musigwa ku chila mu shango.​—Jobe 14:13-15.

  •   Ku musigwa kudzimu ko dangwa ku yi “kumusiwa kwe bafi kwe kutanga.” (Zumbunulo 20:6) I chechi cho lakidza ku ti ko wo be ne ku musiwa kwe bafi kakale. I no wo be ili ku musigwa mu shango.

  •   Baibili i no diya ku ti mu Bushe gwe Ndzimu “akutjawobe ne lufu kakale.” (Zumbunulo 21:3, 4) Thembiso i yeyi i no wo shingikala mushango ne kuti lufu a guthu gu ka be bepo kudzimu.

 Nkumbulo u si we malebeswa: Nthu ngwe ne ngwe u no zwi shalaulila ku ti u no amuchila buchilo kudzimu kene mu shango.

 Malebeswa: Ndzimu ndi ye u no shalula kuti ndi ba pi Bakirisiti ba no thembeka ba no wo amuchila “mbhayilo wandakadanigwa kudzimu,” he yi i thembiso ye buchilo gwe ku kudzimu. (Bafilipi 3:14) Ku yemula kwe nthu a ku to amana ne ku shalugwa ku kwe.​—Matewu 20:20-23.

 Nkumbulo u si we malebeswa: Thembo ye ku chilila chose mu shango nde ye mamo a pasi, i no piwa i babo ba singa fanilike ku yenda kudzimu.

 Malebeswa: Ndzimu u no dana i babo ba no wo amuchila buchilo gu singa pele mu shango e ti: “bathu bangu,” ‘bashalugwa bangu’ ne “bathu bakakombolegwa ndi Yahwe.” (Izaya 65:21-23) Ba no wo be ne gobe le ku shingikadza mazwimisilo e Ndzimu e kutanga ne kwe bathu​—buchilo gu singa pele, gwaka zwilizanila mushango ye paradaisi.​—Genesisi 1:28; Pisalema 115:16; Izaya 45:18.

 Nkumbulo u si we malebeswa: Nambara ye 144 000 i no legwa mu na Zumbunulo chi faniso koga, a te ye malebeswa.

 Malebeswa: Nenguba Zumbunulo i na zwifaniso zwe dzi nambara, dzi ngwe nambara dzi muili nde dze malebeswa i si zwi faniso. Ku lakidzila, a i lebeleka ne kwe “mazina e batumwa be pkhwizana bali gumi lina babili, ibo batumwa ba Jesu.” (Zumbunulo 21:14) Ela njele busupi gwe ku hwidza ku ti nambara ye 144 000 na iyo yaka fanila ku togwa i li ye malebeswa.

 Zumbunulo 7:4 “mbalo ye bathu bakatjwayiwa yakabe ili 144 000 [kene ba ka shaluligwa buchilo kudzimu].” Mukhani iyeyi zwayo, mu ndimana ino tobela ko legwa ne kwe: “mbunga we bathu nkulu, kwakabe kusina ungabala [u nga u bala].” Be “mbunga u nkulu” ba no wo chidziwabo ne Ndzimu. (Zumbunulo 7:9, 10) Ha nambara ye 144 000 i li chifaniso, i dwa gubungano li sina nambara, ndizo ku fanidzanya makubungano i yawa mabili ko be ku singa hwike. a

 Pezhugwi kwa i koku, be 144 000 ba no chenisiwa i li “bakadzutunugwa pakati kwe bathu, bali mitjelo ye kutanga.” (Zumbunulo 14:4) Dama “mitjelo ye kutanga” lo dwa bamilili ba shomanana ba ka shalugwa. Lo chenesa zwibuyanana i babo ba no wo busa kudzimu ba na Kirisiti, babusiwa ba sina nambara mu shango.​—Zumbunulo 5:10.

a Ne zila i no fanana, Professor Robert L. Thomas wa ka kwala ne kwe nambara ye 144 000, i no legwa mu na Zumbunulo 7:4 e ti: “I nambara dumbu ha i fanidzanyiwa ne nambara i mu na 7:9 i sina chilizanyo. Ha i togwa i li ye chifaniso, a kuna nambara i mu buka i nga togwa ili ye malebeswa .”​—Revelation 1-7: An Exegetical Commentary, zebe 474.