Skip to content

A Shango i Nowo Chinyiwa?

A Shango i Nowo Chinyiwa?

Dabilo ye Baibili

 Aa, shango (Earth) ha i towo chinyiwa, ha i towo pisiwa ne moto, kene ku li ku pedzisiwa. Baibili i no diya kuti Ndzimu wa ka thama shango kuti bathu ba gale mu ili cha chose.

  •   “Balulwami banowothuwa shango bakagala muili nge kusingapele.”​—Pisalema 37:29.

  •   “[Ndzimu] mobiga shango mu thiwa dzayo, kuti ndizo isitongofa yazunguziwa.”​—Pisalema 104:5.

  •   “Shango inogalila tjatjose.”​—Nreri 1:4.

  •   “Ibo ba kalongolosa bakathama shango, bakaigadzikanya, abazoithama isina mbumbiko, koga bakaibumba kuti igagwe.”​—Izaya 45:18.

A bathu banowo chinya shango?

 Ndzimu ha u towo dumilila bathu ku chinya shango choselele ne ku i zhadza shambgwa, dzingwa, kene chingwe koga. Ngono, u nowo “lobesa ibabo banolobesa shango.” (Zumbunulo 11:18) U nowo thama ejalo chini?

 Ndzimu u nowo dusa mibuso ye bathu, ya ka kongwa ko bakilila shango e be e shingisa Bushe gugwe gu kudzimu. (Daniele 2:44; Matewu 6:9, 10) She we Bushe igogo i nowo be ili Jesu Kirisiti, ngwana we Ndzimu. (Izaya 9:6, 7) Ha Jesu a li mu shango, wa ka lakidza masimba awe a no chenamisa ku pinda zwithu zwi mu shango. (Mako 4:35-41) Se She we Bushe gwe Ndzimu, Jesu u nowo laula chingwe ne chingwe chi mu shango ne zwa ka shingisiwe ku thama shango. U nowo bumba kakale, kene baakanya mamo e shango, e a thama kuti a fanane ne a kabe a li yapo ku gadeni ye Edeni.​—Matewu 19:28; Luka 23:43.

A Baibili ha i to diya kuti shango i nowo pisiwa ne moto?

 Aa, ha i to jalo. Thuto iyeyi i si ye malebeswa, kanjinji i no dwa mu ku si wisise wisise likwalo gwe 2 Pita 3:7, gunoti: “Kudzimu kwa ngwenu ne shango ya ngwenu zwakabiganyidziwa moto.” Lingisisa mabaka makulu a li mabili a no ti batsha ku wisisa cho no dwiwa ne matawa iyawa:

  1.   Baibili i no shingisa matama “kudzimu,” “shango,” ne “moto” i dwa zwithu zwa ka siyasiyana. Ku lakidzila, Genesisi 11:1 ikati: “Shango yose yakabe ina lulimi gung’ompela.” Ipapa, “shango” i no dwa bathu.

  2.   Chi no lebgwa na 2 Pita 3:7 cho lakidza kuti kudzimu, shango, ne moto dzo mililani. Ndimana 5 ne 6 dzo leba ne kwe Nkubila we misi ya Nuwa. Mu nako iyeyo, shango (bathu) ya ntolo ya kabe ya chinyiwa, ngono polaneti ha i zo chinyiwa. Mu bumo gwa ichecho, Nkubila wa ka chinya bathu ba no da nghwa, kene “shango.” (Genesisi 6:11) Kakale wa ka chinya “kudzimu”​—bathu ba kabe be busa bathu ba mu shango ba li kudzimu. Ndizo, kwa ka chinyiwa bathu ba ka bipa, isini polaneti yedu. Nuwa ne be nsha uwe ba ka chidziwa mu ku chinyiwa ikoko kwe shango, ngono ba ka gala mu shango shule kwe Nkubila.​—Genesisi 8:15-18.

 Ku fanana ne vula dze Nkumila, ku chinyiwa, kene “moto,” we 2 Pita 3:7 ku pedzisa bathu ba ka bipa, isini polaneti. Ndzimu u no thembesa “kudzimu kutshwa ne shango tshwa” kwa ili kuti kowobe “kuli nzi we ndulamo.” (2 Pita 3:13) A “shango tshwa,” kene bathu ba nowo be be gala mu shango ptshwa, ba nowo busiwa ne “kudzimu kutshwa,” kene mbuso ptshwa​—Bushe gwe Ndzimu. Ha Bushe igogo gu busa, shango i nowo be paradaisi i na mbakiso.​—Zumbunulo 21:1-4.