Skip to content

Ndzimu

Ndzimu Ndi Yani?

A Ndzimu u Yapo?

Baibili i no dabila ne mabaka ano hwika ali 5 e bufakazi.

A Ndzimu Uyapo Pangwe ne Pangwe?

A Baibili ino diya kuti Ndzimu uyapo pangwe ne pangwe? Ini u nga themba kuti u no gala mundawo ya ka tini, ngono u no ku ziba dumbu?

A Ndzimu u na Ndawo ya a no Gala mu Ili?

Baibili ikatini ne kwe ku no gala Ndzimu? A Jesu u kwenobo?

Apa Chidiyo che Midzimu Mitatu chi yapo mu Baibili?

Dzikereke njinji dzo diya ne kwe Midzimu Mitatu. Apa Baibili i no diya ne kwe chidiyo ichechi?

Meya ya ka Yengemala Ini?

Ne mabaka a no hwika, Baibili ino dana meya ya ka yengemala se “maboko” e Ndzimu.

Zina le Ndzimu

A Ndzimu u na Zina?

Shandulilo dzi njinji dze Baibili dzi na zina le Ndzimu. A wa ka fanila ku li shingisa?

Apa Zina le Ndzimu Ndi Jesu?

Jesu ha a zo tongo zwichenesa se Ndzimu we Masimbawose. Ne kutini?

Jehova Ndi Yani?

A i Ndzimu we njudzi ungompela koga, se Baiziraili?

Ndzimu u na Mazina ma Ngana?

Bathu ba ngana ba ka kumbula kuti Ndzimu u na mazina a no shanganyila ‘Allah,’ ‘Alpha (bhalule) na Omega(bhelelo),’ ‘El Shaddai,’ na ‘Jehovah-Jireh.’ A i chithu chi kulu kuti to dana Ndzimu chini?