Skip to content

Dziholideyi ne Mizano

Baibili Ikatini ne kwe Christmas?

Histori ye dzingwao dzili 6 dze Christmas dza ka wanda dzi ngana dzi ka ku chenamisa.

Baibili Ikatini ne kwe Easter?

Zwidiye kuti dzingwao dzili 5 dze holideyi ye Easter dza ka tangisa chini.

Baibili i no Tini ne Kwe ku Tangisa Kwe Halloween?

Apa Halloween i chithu chi si nga kubadze kene i chingwe chi poga?