Skip to content

A Ndzimu Uyapo Pangwe ne Pangwe?

A Ndzimu Uyapo Pangwe ne Pangwe?

Dabilo ye Baibili

 Ndzimu u no khona bona ne tola thambo pangwe na pangwe pa a shalula. (Zwiani 15:3; Bahebera 4:13) Ne kwa ka jalo, Baibili ha i to diya kuti Ndzimu uyapo pangwe na pangwe​—mundawo dzose ne muzwithu zose. Mu bumo gwa ichechi ino lakidza kuti i nthu ngono ku na kwa a no gala.

  •   Mbumbiko ye Ndzimu: Ndzimu i nthu we meya. (Johani 4:24) Bathu ha ba to khona ku mbona. (Johani 1:18) Mibono ya ka kwagwa mu Baibili ino lakidza ne zila i ngompela a na ndawo i si nga fanane ne dzingwe. Ha kuna paano lakidziwa a li pangwe ne pangwe.​—Izaya 6:1, 2; Zumbunulo 4:2, 3, 8.

  •   Bugalo gwe Ndzimu: Ndzimu u no gala mu bugalo gwe chimeya, gu singa fanane ne gwe mbumbo ino boneka. Mu bugalo igogu Ndzimu una “bugalo kudzimu”. (1 Boshe 8:30) Baibili ino leba ne kwe “zhuba bakololo be Ndzimu be zwilakidza mbeli kwa Yahwe,” a chi no lakidza kuti ne hwisiso ingwe, Ndzimu u no gala mundawo ya ka tini.​—Jobe 1:6.

Ha Ndzimu a si pangwe ne pangwe, a u nga ndi khategela?

 Ee. Nenguba e gala mumagalo e chimeya, Ndzimu u no elanjele ibabo bamushango bano shaka ne malebeswa ku u nshathisa ngono uno ba batsha. (1 Boshe 8:39; 2 Shingikalo 16:9) Ha ti boneni sekwa Jehova e lakidza ku amika kukwe ne banamati ba be be malebeswa:

  •   Ha u tembezela: Jehova u nga hwa ntembezelo u wo chinyolocho ha u ntembezela.​—2 Shingikalo 18:31.

  •   Ha wa ka tshambiligwa mazwiwo: “Yahwe bapejo ne ba ka nyalamoyo, bano tjidza ibabo baka pelegwa nge kugalamoyo.”​—Pisalema 34:18.

  •   Ha u shaka kumbulidziwa: Jehova “u nowo kulaya ne ku ku diya zila” e shingisa Dama lile, Baibili.​—Pisalema 32:8.

Mikumbulo i si iyo ne ku be pangwe ne pangwe

 Nkumbulo u si iwo: Ndzimu uyapo pangwe ne pangwe mu mbumbo.

 Malebeswa: Ndzimu ha to gala mushango kene mu libumbo gu no boneka (1 Boshe 8:27) Malebeswa kuti nyenyedzi ne mbumbo ingwe dzo “leba bukulu gwe Ndzimu.” (Pisalema 19:1) Ne kwaka jalo, Ndzimu a to gala mu mbumbo i ye koga se nthu u no dorowa a singa gale mu dorowing i ye. Kwa ka jalo zwako, dorowing i nga leba ku njinji ne kwe wa ka i thama. Ne zila ino fanana, shango i no boneka ino ti budza ku njinji nekwe masimba (michelo), a si nga boneke e Mbumbi a no nga simba, buchenjedu ne ludo​—Baroma 1:20.

 Nkumbulo u si iwo: Ndzimu wa ka fanila ku be pangwe na pangwe kuti e zibe zose ne kube ne masimba wose.

 Malebeswa: Meya ya ka yengemala kene masimba e Ndzimu, ano shinga. E shingisa meya iye ya ka yengemala, Ndzimu uno ziba ne thama chingwe ne chingwe kungwe ne kungwe muchibaka chingwe ne chingwe a si mu ndawo iye ne bukukwe.​—Pisalema 139:7.

 Nkumbulo u si iwo: Pisalema 139:8 ino diya kuti Ndzimu u pangwe ne pangwe ha iti: “Ha ndi tathila pezhugwi (kudzimu), muyapo ikoko, ha ndi thama bulalo gwangu mu gomba le lufu muyapo ikoko.”

 Malebeswa: Ndimana iyeyi ha ito lebeleka nekwe ndawo ye Ndzimu. I no diya ne zila ye boka, kuti ha kuna ndawo i kulekule ne Ndzimu ha e shaka batsha bathu ba be.

a Jehova ndilo zina le Ndzimu lino lakidziwa mu Baibili.