Skip to content

Apa Ndzimu i Midzimu Mitatu?

Apa Ndzimu i Midzimu Mitatu?

Dabilo ye Baibili

 Dzikereke njinji dzi no zwidana dze Bukirisiti dzo diya kuti Ndzimu i Midzimu Mitatu. Ne kwa ka jalo, bona se kwa Encyclopædia Britannica i chenesa: “Matama Midzimu Mitatu kene chidiyo ichechi a zwipo mu Testament Ptshwa . . . Chidiyo ichechi cha ka be po mu ku yenda kwe makole manjinji kakale ba si nga dumane nacho.”

 Dumbu, Ndzimu we Baibili ha a zo tongo chenesiwa ili Midzimu mitatu. Bona chi no lebgwa ne Baibili mu ndimana dzi no tobela:

 “Yahwe Ndzimu wedu ndi Yahwe bang’ompela.”—Ditironomi 6:4.

 “Imwi be zina linoyi Yahwe, muli pezhugwi zhugwi kwe shango yose.”—Pisalema 83:18.

 “Ogu ndigo butjilo gusingapele, kuti bazibe kuti ndimwi moga Ndzimu we malebeswa, bazibe na Jesu Kirisiti iye wamakatuma.”—Johani 17:3.

 “Ndzimu nng’ompela.”—Bagalatiya 3:20.

 Ini bunji gwe dzikereke dzi no zwidana dze Bukirisiti dzi ti Ndzimu Midzimu Mitatu?