Skip to content

Ndzimu u na Mazina ma Ngana?

Ndzimu u na Mazina ma Ngana?

Dabilo ye Baibili

 Ndzimu u na zina li ngompela. Lo kwagwa mu Chihebera ku yi i יהוה ngono kanjinji lo dangwa “Jehova” mu Ikhuwa (English). a Ndzimu e shingisa mporofiti uwe Izaya waka ti: “Ndimi Yahwe, ndilo zina langu.” (Izaya 42:8) Zina ileli lo wangwa ka 7,000 mu mikwalo ye Baibili ya ntolo​—kanjinji ku pinda dama Ndzimu kene dumbu ne mazina e bangwe b

A Jehova una mazina a ngwe?

 Nenguba Baibili i dana Ndzimu ne zina lingompela i no dwilila i shingisa mitupo ne ku nchenesa. Ndongoloso i no tobela i no lakidza i ngwe ye mitupo ne cheneso ino lakidza sekwa Jehova a liiko ne buthu gugwe.

Ntupo

Hwalo

Cheneso

Allah

(Akuna)

Dama “Allah” li no dwa mu Chiarabia ha te zina ngono i ntupo u no dwa “Ndzimu”. Shandulo dze Chiarabia ne ndimi dzingwe dzo shingisa “Allah” mu bumo gwe “Ndzimu.”

Masimbawose

Genesisi 17:1

Una masimba a sina chilizanyo. Dama le Chihebera ʼEl Shad·daiʹ, “Ndzimu Masimbawose” lo wangwa ka 7 mu Baibili.

Alfa na Omega (Bhalule kakale Bhelelo)

Zumbunulo 1:8; 21:6; 22:13

“We kutanga newe bupelo,” kene “kutangisa ne bupelo”; ku no dwa kuti kwaka ku sina Ndzimu Masimbawose mbeli kwa Jehova ngono ha kuna u no be yapo shule kukwe (Izaya 43:10) Alfa na Omega (Bhalule kakale Bhelelo) matama e kutanga ne le bupelo mu dzi alphabet (shanga) mu lulimi gwe Chigiriki

Iye Wantolo

Daniyele 7:​9, 13, 22

Ha kuna pa a ka tangisa, wa ka be a liyapo kudwa mu chibaka chisingapele ku sathu ku ka be ne chingwe.​—Pisalema 90:2.

Mbumbi

Izaya 40:28

Wa ka bumba zwithu zose.

Tate

Matewu 6:9

Tshime le buchilo.

Ndzimu

Genesisi 1:1

Chithu chino namatiwa, Chaka sima. Dama le Chihebera ʼElo·himʹ li bunjinji ku lakidza gudzo, ntuzi kene mamo a Jehova.

Ndzimu we midzimu

Ditironomi 10:17

Ndzimu Upezhugwi zhugwi, ha e fanidzanyiwa ne midzimu i sina nshingo i no namatiwa ne bangwe.​—Izaya 2:8.

Indiyi Nkulu

Izaya 30:20, 21

U no pa bathu zwidiyo zwaka ba lulwamila ne ku ba tungamila zwibuyanana.​—Izaya 48:17, 18.

Mbumbi Nkulu

Pisalema 149:2

Wa ka bumba zwithu zose.​—Zumbunulo 4:​11.

Ndzimu wa ka Shatha (una makombolelo)

1 Timoti 1:​11

Uno zigwa ne shatho ne kholisa.​—Pisalema 104:31.

Ndabili we ntembezelo

Pisalema 65:2

U no dabila mitembezelo yose i no tembezegwa ne bugalimoyo.

Ndi Iye Wa Ndili Iye

Ekezodo 3:​14

U no be chingwe ne chingwe chino sheteka ku shingikadza mazwimisilo a we. Matama iyawa a ka shanduligwa kakale ku yi “Ndowo be chingwe ne chingwe cha ndi no shaka” kene “Ndowo be Chandi no Shalula ku be Icho.” Cheneso iyeyi i no batsha ku chenesa zina Jehova mu ndimana ino tobela.​—Ekezodo 3:​15.

Fupa

Ekezodo 34:14

Ha ba to amuchila namato i no shanganyigwa. Dama i leli lo dwa kuti ‘u no shaka namatiwa a li yega’ kene‚ u no shaka namato ya ka pelela.

She we kusingapele

Zumbunulo 15:3

Bubusi gugwe ha guna pa guno tangisa kene pa gu no pela.

She

Pisalema 135:5

Mweni kene tetshi; Chihebera ʼA·dhohnʹ ne ʼAdho·nimʹ.

Mweni we ba no amuchila bezi, Tetshi we Sabaoth

Izaya 1:9, King James Version; Baroma 9:​29, King James Version

Nlauli we masole e baengele banjinji. Ntupo ‘Tetshi we Sabaoth’ ku nga dwa kuyi Jehova we miphatho ye masole ne Tetshi we masole e kudzimu.”​—Baroma 9:​29.

Ba Pezhugwizhugwi

Pisalema 47:2

U gele mu mamo a pezhugwizhugwi

Wakayengemala

Zwiani 9:​10

Wakayengemala (mu mazwibhato ne ku zwilizanila kwa ka pelela) ku pinda zwichili zose.

Mbumbi we hali

Izaya 64:8

U na masimba mu nthu ngwe ne ngwe ne mu zwichaba koga se mbumbi a na masimba mu ntapkhwi.​—Baroma 9:​20, 21.

Ndzutunuli, Ntengunuli

Izaya 41:14

Uno dzutunula kene tengunula bathu mu chibi ne lufu e shingisa chibayilo chi no tengunula cha Jesu Kirisiti.​—Johani 3:​16.

Dizhilo

Pisalema 18:​2, 46

Dizhilo lakabakililika ne jidzo.

Nchidzi

Izaya 45:21

Uno dusa mu mbatsha kene golomodzo.

Nlisi

Pisalema 23:1

Khatazeka ne kwe banamati ba be.

She Nlauli

Genesisi 15:2

U na ndaulo i pezhugwipezhugwi; Chihebera ʼAdho·naiʹ.

U Pezhugwizhugwi

Daniyele 7:​18, 27

Nlauli (She) uno ba pinda bose.

Mazina e ndawo mu Hwalo dze Chihebera

 A ngwe mazina e ndawo mu Baibili a no shanganyila zina le Ndzimu ngono i yawa ha te a ngwe mazina e Ndzimu.

Zina le ndawo

Hwalo

Cheneso

Jehova-jireh (“Yahwe Banowopa”)

Genesisi 22:13, 14

“Jehova Banowopa”

Jehovah-nissi (Jehova Ndibo Nkundi)

Ekezodo 17:15

“Jehova Ndiye Nlakidzi kene Lutshwayo gwangu.” Jehova i Ndzimu u pejo u nga thembiwa ne bathu babe ku ba bakililila ne batsha.​—Ekezodo 17:13-​16.

Jehova-shalom (Jehova ndibo Kunyalala)

Baathuli 6:​23, 24

“Jehova ndibo Kunyalala”.

Jehovah-shammah

Ezekiele 48:35

“Jehova bayapo.”

Mabaka e ku Ziba ne Shingisa Zina le Ndzimu

  •   Ndzimu u no ziba kuti zina lile Jehova li gulu, ne kuti wa ka li longa ka njinji ne dzi thousands mu Baibili.​—Malaki 1:​11.

  •   Nkololo we Ndzimu, Jesu, wa ka buyulila e tshambilidza bukulu gwe zina le Ndzimu. Ku lakidzila, wa ka tembezela e ti: “Zina lenyu ngaliyengamadziwe.”​—Matewu 6:9; Johani 17:6.

  •   Bose ba no tangisa ku ziba ne shingisa zina le Ndzimu, ba no tola thambo dze kutanga be baka bukhwinya na Jehova. (Pisalema 9:​10; Malaki 3:​16) Ku wanana kwaka jalo ko thama kuti be be ne mbayilo we thembiso ye Ndzimu i no ti: “Ngekuti unondida, ndowan’ngula, ndowombakilila, ngobe uno ziba zina langu.”​—Pisalema 91:14.

  •   Baibili ino duma kuti: “Kuna banodangwa midzimu kudzimu kene mu shango dumbu nenguba ili yapo ‘midzimu’ na ‘boshe’ banjinji.” (1 Bakorinta 8:​5, 6) Ne kwaka jalo ino chenesa ku pachena Ndzimu we malebeswa woga, ne zina lile, Jehova.​—Pisalema 83:18.

a Bahebera bangwe ba no da shingisa “Yahweh” ili zina le Ndzimu.

b Jah i zina le Ndzimu lisa kapelela ngono lo wangwa ka 50 mu Baibili, ku shanganyila shingisiwa kwalo mu dama “Haleluya,” kene “Alleluya,” kuno dwa “Kudzani Jah.”​—Zumbunulo 19:1; Bhaibhili Ya Kayengemala