Skip to content

Baibili Ikatini ne kwe Kupa?

Baibili Ikatini ne kwe Kupa?

Dabilo ye Baibili

 Baibili i no kulumbidza kuti ti pe ku dwa mu moyo ti sina mazwimisilo a sa ka lulwama. I no lakidza kuti kupa kwa ka jali ku na mbailo muna u no pa kose ne u no amuchila. (Zwiani 11:25; Luka 6:38) Jesu wa kati: “Kupa kwakakombolegwa pana kupiwa.”​—Mishingo 20:35.

 Kupa kuna mbayilo ini?

 Kupa ku na mbayilo, ha ku dwa mu moyo. Baibili ikati “mmwe ne mmwe wakafanila ape sekwa ada asingazeyeze kene asingakombeledziwe, ngobe Ndzimu unoda nthu unopa akashatha.”​—2 Bakorinta 9:7.

 Kupa ku no dwa mu moyo i ‘zila ye ku namata Ndzimu’. (Jakuba 1:27) Nthu u no thusa bangwe ku dwa mu moyo u no shinga ne Ndzimu, iye u no linga ku thusa bangwe ku dwa mu moyo ili ku ng’adzima. (Zwiani 19:17) Baibili i no diya kuti Ndzimu ne bukukwe u nowo ruela ibabo ba no pa.​—Luka 14:12-14.

 Ndi kupa kupi ku sa ka lulwama?

 Ku no thamiwa ne mazwimisilo e bugovu. Ku nonga:

 Ha ku kudza mishingo kene mazwibato a singa amuchigwe ne Ndzimu. Ku lakidzila, kowo be ku sa ka lulwama ku pa nthu mari kuti a no gembula kene a si shingisa dzi-drugs ne busukwa zwibuyanana. (1 Bakorinta 6:9, 10; 2 Bakorinta 7:1) Ne zila i no fanana, ha ku zo lulwama ku pa nthu u na bukhoni gwe ku zwithokomela mari, ngono e lamba ku shinga.​—2 Bathesalonika 3:10.

 Ha ti pa kunjinji kwa ti no pelela ti singa khone thokomela be misha yedu. Baibili i no diya kuti misholo ye misha ya ka fanila thokomela misha yabo. (1 Timoti 5:8) Kowobe ku sa ka lulwama kuti nsholo we nsha a pe bangwe kanjinji kwa a no pelela a singa khone ku thokomela be nsha uwe. Ne zila i no fanana, Jesu wa ka lakidza kuti haato amuchila ibabo ba kabe be lamba ku ku thokomela bazwadzi babo ba chi kula ne mabaka e ku kumbula kuti zose zwa ba kabe ba nazo i “a gift dedicated to God.”​—Mako 7:9-13.