Skip to content

Baibili Ikatini ne Kwe ku Chinya Mimba?

Baibili Ikatini ne Kwe ku Chinya Mimba?

Dabilo ye Baibili

 Baibili a i to shingisa dama “ku chinya mimba” ha i leba ne kwe ku dusiwa ka ngwaza kwe mimba ye ngwana we nthu. Ne kwa ka jalo, dzi Baibili njinji dzo lakidza kuti Ndzimu u no linga chini buchilo gwe nthu ku shanganyila ne ngwana u sathu a ka zwagwa.

 Buchilo chipo chi no dwa ku Ndzimu. (Genesisi 9:6; Pisalema 36:9) U no tolela buchilo gungwe ne gungwe pezhugwi, ku shanganyila ne buchilo gwe ngwana u sathu a kwa zwagwa. Ndizo ke ha ngwe a nga bulaya ngwana a sathu a ka zwagwa, i mbulayi.

 Nlawo we Ndzimo wa ke u leba u ti ku Baiziraela: “Ha balume bangati begwa bakakubadza nkadzi wakazwisenga kube kuyita kuti ashete, koga asakubala kwazo, iwoyo wankubadza ngaalipe kuyendidzana nge themba yabigwa nge nlume we nkadzi iwoyo, ili themba inoamutjilika ku basumikilisi. Koga ha tjibiibi tjingawila nkadzi iwoyo, butjilo ngagumisigwe nge butjilo.”​—Ekezodo 21:22, 23. a

 Buchilo gwe nthu go tangisa lini?

 Mu Ndzimu buchilo gwe nthu go simulula ha mbeo ye nlume ne nkadzi dzi shangana. Mu dama lile, Baibili, Ndzimu u no dwilila ka njinji e lakidza kuti u no linga ngwana u sathu ka zwagwa se nthu. Bona zwilakidzilo zwingwe zwi no lakidza kuti Ndzimu a to thubukanya pakati gwe buchilo gwe ngwana u sathu a ka zwagwa ne ngwana wa ka zwagwa.

  •   Ha e dothedzegwa ne meya ya ka engemala ye Ndzimu, She Dafite wa ka dwa Ndzimu eti: “Mesho enyu akabona lopa langu lisathu likabumbiwa.” (Pisalema 139:16) Ndzimu wa ke e linga Dafite se nthu dumbu ne a sathu a ka zwagwa.

  •   Pezhugwi kwa ichecho, Ndzimu wa ka ziba kuti u no be ne mazwimisilo a ka shalulika ne kwa Jeremiya, Jeremiya a sathu a ka zwagwa. Ndzimu wa kati ku nli: “Ndakati ndisathu akubumba mu tjibumbilo ndakakuziba, wakati usathu ukazwagwa ndakakushalula, ndakakubiga nlebesambeli ku zwitjaba.”​—Jeremiya 1:5.

  •   Nkwali we Baibili Luka, waka ali dokotela, wa ka shingisa dama le tjigerika lino dwa ngwana u sathu a ka zwagwa koga sekwa a ka li shingisa kakale he e leba ne kwe ngwana wa kwa zwagwa.​—Luka 1:41; 2:12, 16.

 A Ndzimu u no zwi batigwa nngwe wa ka to ngo dusa mimba?

 Bathu ba ka to ngo dusa mimba ba nga zwi batigwa ne Ndzimu. Ngwenu ha ili kuti ba no linga buchilo se kwa Ndzimu a no gu linga, ha ba zo fanila ku zwi bona nlandu kwa ka nginilila. “Yahweh bana ngoni ne lubu . . . Sekwa kuli thambo kudwa mu bhezhuba kunoti ku golombedzo, sa ikoku, ndiyo thambo yabakatola kusuka matjinyo edu.” b (Pisalema 103:8-12) Jehofa u no zwi batigwa bose ba no zwi bona nlandu ku dwa mumoyo ne kwe machilo abo a ntolo, ku shanganyila ne ku dusa mimba.​—Pisalema 86:5.

 A ku dusa mimba a kuzo lulwama ne ili kuti buchilo gwe nkadzi wa ka zwi senga kene ngwana wa ka zwi sengiwa gu mu mbatsha?

 Ku enda ne chi no legwa ne Baibili ne kwe buchilo gwe ngwana u sathu a ka zwagwa, nthu u nobe a li nlandu he dusa mimba ne kuti buchilo gugwe gu mu mbatsha kene gwe ngwana.

 Kuyingwi ha ku ngabe ne chimo chisa ka lingiligwa chi no shaka kuti ku thopiwe kuti ko chidziwa mme kene ngwana? Mu chimo chino nga icheche, bathu bano shanganyigwa mu khani iyeyi ndibo ba ka fanila tola thambo ye kuti bano shaka chidza ngwana kene mme.

a Dzi shandulilo dzingwe dzo thama kuti ku lingike ungati mu nlawo iwoyo we Baiziraela, khani wulu i kuti ko shingikalani mu nkadzi wa ka zwi senga isi mu ngwana wa ka zwi sengwa. Ne kwa ka jalo, matama iawa e Chihebera a no dwa chi nga shingikala cha ka bipa mu na mmai ba ka zwi senga kene mu ngwana wa ka zwi sengiwa.

b Jehofa ndilo zina le Ndzimu li mu Baibili.​—Pisalema 83:18.