Skip to content

Ku Dubikiwa ko Dwani?

Ku Dubikiwa ko Dwani?

Dabilo ye Baibili

 Ku dubikiwa ko dwa ku longa nthu mu vula ne ku ndusa mi ili. a Ku na ku dubikiwa kunjinji kwa ka kwagwa mu Baibili. (Mishingo 2:41) Nngwe ye ku dubikiwa ikoku kwa ka kwagwa i ku dubikiwa kwa Jesu, wa ka dubikiwa mu Gwizi gwe Jorodani. (Matewu 3:13, 16) Ya kati mu makole a no zha, nlume we ku Ethiopia wa ka dubikiwa mu “vula” ya ka be ya ka bapa ne zila ya ba ke be yenda nayo.​—Mishingo 8:36-40.

 Jesu wa ka diya badiyiwana babe kuti ba ka fanila ku dubikiwa. (Matewu 28:19, 20) Mpostolo Pita wa ka dumilana ne chidiyo ichecho.​—1 Pita 3:21.

Mu nsholo iwoyu

 Ku dubikiwa ko dwani?

 Dubiko i chilakidzilo cha kuzhe, chi no lakidza nngwe ne nngwe kuti nthu wa chi shandukila zwibi zwizwe e be e thama mazwimisimilo e thembesa Jehova kuti u nowo dwilila e thama ku da kukwe. Ichecho cho dwa ku chila buchilo gugo u teedza Ndzimu na Jesu. Bathu ba no dubikiwa ba no zwibiga mu zila i no yesa ku buchilo gu singa pele.

 Ku dubikiwa mu vula i chilakidzilo che kuti nthu wa chi shandula se kwa a ke e chila mu buchilo gugwe. Ini ti jalo? Baibili i no fanisa ku dubikiwa ne ku biganyiwa. (Baroma 6:4; Bakolosa 2:12) Ku dubikiwa mu vula, nthu u no be e lakidza kuti wa ka bulaya mikhwa ya a ka be e chila nayo. Ngono apa e buda mu vula, u no be e tangisa buchilo gutshwa se Nkirisiti wa ka zwipa mu Ndzimu.

 Baibili i ka tini ne kwe ku dubikiwa kwe bana ba cha dwa ku zwagwa ne ku piwa mazina?

 Baibili ha i to leba chingwe ne kwe ku dubikiwa kwe bana ba cha dwa pa zwagwa kene ku piwa mazina e budumili. b E bile ha kuna pa i no diya kuti bana ba cha dwa pa zwagwa ba ka fanila ku dubikiwa.

 Ku dubikiwa kwe bana batikinini ha ku to dumilana ne Baibili. Ne kuti i no diya kuti nthu u no shaka ku dubikiwa ku na chingwe cha a ka be e fanila ziba ne ku thama mu Baibili. Ne ikai, wa ka fanila ku thaloganya zwidiyo zwe ntewo zwe Dama le Ndzimu ne ku chila ku yendidzana ne zwidiyo idzedzo. A shandukila zwibi zwizwe. Ne ntembezelo, e be e zwipa mu Ndzimu. (Mishingo 2:38, 41; 8:12) Bana batikinini ha ba to khona ku thama zwithu izwezwi.

 Ku dubikiwa mu zina la Tate ne le Nkololo ne le Meya ya ka yengemala ko dwani?

 Jesu wa ka laila badiyiwana babe e ti, “muyite badiyiwa . . . , mubadubike nge zina la Tate ne le Nkololo ne le Meya yakayengemala, mubadiya [ku sala shule] tjimwe ne tjimwe tjandakamulaya nge kwatjo.” (Matewu 28:19, 20) “Nge zina la” ko dwiwa kuti iye wa ka dubikikwa u no dumilana kuti Tate ne Ngwana uwe ndibo ba no laula, ba na mamo, kakale kuti meya dza ka yengemala dze Ndzimu dzi na gobe likulu. Ku lakidzila: Mpostolo Pita wa ka ti ku nlume wa ka zwagwa a li chilema: “Nge zina la Jesu Kirisiti we Nazareta ndokudwa nditi, milika uyende!” (Mishingo 3:6) Ku pa chena​—Pita wa ka lemoga e be e dumilana kuti ndaulo ya Jesu ndiyo ya ka thama jenamiso le ku podza nlume iwoyo.

  •   “Tate” ko dwiwa Jehova c Ndzimu. Se Mbumbi, Mpi we buchilo, ne Ndzimu we Masimba wose, Jehova ndiye u na ndaulo yose i sina chilizanyo.​—Genesisi 17:1; Zumbunulo 4:11.

  •   “Ngwana uwe” ndi Jesu Kirisiti, wa ka ti fila kuti ti be ne buchilo gu singa pele. (Baroma 6:23) A ti nga be ne ku chidziwa hapa ti singa zibe ne ku amuchila Jesu, wa ka tungamila mazwimisilo e Ndzimu ne kwedu.​—Johani 14:6; 20:31; Mishingo 4:8-12.

  •   “Meya ya ka yengemala” ye Ndzimu i masimba awe a a no shingisa. d Ndzimu wa ka shingisa masimba awe ku bumba, ku thama kuti ku be ne buchilo, ku lebesana ne baporofiti babe ne bangwe, ne ku ba pa masimba kuti ba thame ku da kukwe. (Genesisi 1:2; Jobe 33:4; Baroma 15:18, 19) Kakale Ndzimu wa ka shingisa meya iye ya ka yengemala ku batsha bakwali be Baibili kuti ba kwale chi mu nkumbulo uwe.​—2 Pita 1:21.

 A ku dubikiwa ku pinda ka ngompela i chibi?

 A te kanjinji bathu be chencha budumili gwabo. Ngono hapa ba chi dubikiwa mu kereke dza ba ke be ngina ke? A ba no be be thama chibi hapa be dubikiwa kakale? Bangwe ba no dabila be ti ee, pangwe ba ka temelela mu na Baefeso 4:5, i no balika i ti: “She nng’ompela, kugalamoyo kung’ompela, kudubika kung’ompela.” Ne kwa ka jalo, ndimana iyeyi ha i to dwa kuti nthu ha a nga ke a ka dubikiwa kakale. Ini ti jalo?

 Chi no legwa. Chi no legwa ku poteleka Baefeso 4:5 cho lakidza kuti mpostolo Paulo wa ka be e tshambidzila kuti ini ku sheteka kuti Bakirisiti be malebeswa baka fanila ku batana mu na cha ba no dumila ne ku galamoyo. (Baefeso 4:1-3, 16) Ku batana ikoko ku nga be yapo koga hapa ku nga sagwa shule She ungompela, Jesu Kirisiti; ti na bugalamoyo gu no fanana kana ti thaloganya chi no diyiwa ne Baibili; ne ku thama chi no fanana ne chi no legwa ne Hwalo nekwe nthu u no shaka ku dubikiwa.

 Mpostolo Paulo wa ka kgothatsa bangwe ba ka be ba chi dubikiwa kale kuti ba dubikiwe kakale. Ne kuti ba ka be ba dubikiwa ba sina hwisiso i ngapo ye zwidiyo zwe Bukirisiti.​—Mishingo 19:1-5.

 Ku dubikiwa kwa ka fanila. Kuti ti amuchigwe ne Ndzimu, ku dubukiwa kwa ka fanila kuti ku yendidzane ne luzibo gwe malebeswa gwe Baibili. (1 Timoti 2:3, 4) Ngono hapa nthu a ka dubikiwa ku yenda ne zwidiyo zwe budumili zwi no lambana ne chi no legwa mu Baibili, ku dubikiwa ikoko a ku to zigwa ne Ndzimu. (Johani 4:23, 24) Nthu u no khona ku be a ka thoabala, ngono a sa dubikiwa a na ‘luzibo gwa ka lulwama’ (Baroma 10:2) Kuti u amuchigwe ne Ndzimu, koti u zwidiye malebeswa, u be u chila ku yendidzana ne cha u no zwidiya, u be u zwipa Ndzimu buchilo gugo, u be u dubukiwa kakale. Mu chimo cha ka jali, ku dubikiwa kakale ko be i si chibi. Dumbu, i no be i li chithu cha ka lulwama ku chi thama.

 Kungwe ku dubikiwa kwa ka legwa mu Baibili

 Baibili i no lebeleka ne kungwe ku dubikiwa ku si nga fanane ne ku dubikikwa mu vula ku no thamiwa ne bathu ba no sala Jesu Kirisiti shule.

 Ku dubukiwa kwa ka thamiwa na Johani we Ndubiki. e Bajuta ne ba ka be ba ka shandukila mu bugalamoyo gwe Chijuta ba ka dubikiwa na Johani ku lakidza ku shandukila zwibi zwa ba ka ba thama mu yendiso ye Nlawo we Bajuta​—Nlawo wa ka be wa piwa Baiziraele ne Ndzimu u yendisiwa na Mozisi. Dubiko ya Johani ya ka i baakanya bathu kuti ba khone ku ziba ne ku amuchila Mesiya, Jesu we Nazareta.​—Luka 1:13-17; 3:2, 3; Mishingo 19:4.

 Dubiko ya Jesu. Ku dubikiwa kwa Jesu kwa ka thamiwa na Johani Ndubiki a ku to fanana ne ku dubikiwa kose kwa kwa shingikala kwa ti no ziba. Jesu ya ka be i li nlume wa ka zwilizanila, e bile athu e ka tongo thama chibi. (1 Pita 2:21, 22) Ku dubikiwa kukwe kwa ka ku sa ka milila ku shandukila zwibi kana ku kumbila ‘walakano ya ka naka.’ (1 Pita 3:21) Ku dubikiwa, wa ka be e lakidza ku zwipa mu Ndzimu ku thama ku da Kukwe se kwa ka legwa nekwe Mesiya, kana Kirisiti. Ichecho cha ka chi shanganyila ku ti fila kukwe.​—Bahebera 10:7-10.

 Ku dubikiwa ne meya ya ka yengemala. Bose Johani Ndubiki na Jesu Kirisiti ba ka leba ne ku dubikiwa kwe meya ya ka yengemala. (Matewu 3:11; Luka 3:16; Mishingo 1:1-5) Ku dubikiwa ikoko a ku to fanana ne ku dubikiwa ne zina le meya ya ka yengemala. (Matewu 28:19) Ini kwa ka jalo?

 Mu na bose ba no sala Jesu shule, ba no dubikiwa ne meya ya ka yengemala a ba te banjinji ne palo. Ibabo, ba ka zhodziwa ne meya ya ka yengemala ne kuti ba ka dangwa kuti ba shinge na Kirisiti kudzimu be thusana naye se baperesiti na boshe be busa shango. f (1 Pita 1:3, 4; Zumbunulo 5:9, 10) Bunjinji gwe bathu i no be i li dzimiliyoni dze ba no sala shule Jesu ba na thembo ye buchilo gu si nga pele mu shango be gala mu Paradaisi.​—Matewu 5:5; Luka 23:43.

 Ku dubikiwa mu na Kirisiti Jesu ne mu ku fa kukwe. Ungwe ne ungwe u no dubikiwa mu meya ya ka yengemala u no be a ‘dubikiwa kakale mu na Kirisiti Jesu.’ (Baroma 6:3) Ku dubikiwa ikoko ko dwa kuti nde kwe bazhodziwa ba Jesu, ba no nsala shule, ba nowo busa naye kudzimu. Ku dubikiwa mu na Jesu, ba nowo be bangwe be gubungano lile la ka zhodziwa. Iye i Nsholo, ibo i mbili.​—1 Bakorinta 12:12, 13, 27; Bakolosa 1:18.

 Bazhodziwa be Bakirisiti na ibo ba no ‘dubikiwa mu ku fa kwa [Jesu].’ (Baroma 6:3, 4) Ne ku yedza Jesu, ba no chila buchilo gwe ku zwidzibila ku teedza Ndzimu ne ku lecha thembo ye ku chilila chose mu shango. Ba no peleledza faniso ye ku dubikiwa hapa be fa, be be be amuchila ku musiwa kwe ku chilila kudzimu ba li zwibumbiwa zwe meya.​—Baroma 6:5; 1 Bakorinta 15:42-44.

 Ku dubikiwa ne moto. Johani we Ndubiki wa ka dwa ba ka be ba ka nteedza e ti: “Iye [Jesu] unowomudubika nge Meya yakayengemala nenge moto. Luselo gugwe gumu luboko gugwe, unowulusa mathunde awe wose mu lutombo kaabiga mu dula lile, koga unowopisa bunye nge moto usingadzimike.” (Matewu 3:11, 12) U bate kuti ku dubikiwa ne moto ne ku dubikiwa ne meya ya ka yengemala ha ku to fanana. Johani wa ka e dwani mu chifaniso ichecho?

 Mathunde a ka milila ba no teedza Jesu ne ku thama cha a no leba. Ba na thembo ye ku dubikiwa ne meya ya ka yengemala. Bunye go milila ba sowo teedza Jesu. Ku pelela kwabo i ku dubikiwa ne moto, ichecho chi milila ku nyeledziwa cha chose.​—Matewu 3:7-12; Luka 3:16, 17.

a Dama le Chigiriki la ka shanduligwa kuyi ku “dubikiwa” lo dwa mu nkumbulo we ku “longa mukati” ku yenda na Vine’s Complete Expository Dictionary of Old and New Testament Words.

b Ku pa bana mazina ko dwiwa mekiti i no thangwa ne dzingwe dzikereke mu bana ba no dwa pa zwagwa be piwa mazina ne ku “dubikiwa” be gasiwa vula kene be i tebuligwa mu nsholo.

c Jehova i zina le Ndzimu. (Pisalema 83:18) Bona nsholo u no ti “Jehova Ndi Yani?

d Bona nsholo u no ti “Meya ya ka Yengemala Ini?

e Bona nsholo u no ti “Who Was John the Baptist?

f Bona nsholo u no ti “Ke Bomang ba ba Yang Kwa Legodimong?

g Kakale Baibili i no shingisa zina “ku dubikiwa” ku lakidza ingwe mekiti ye ku sukiwa, ne ikai, ku longwa mu vula kwe zwija. (Mako 7:4; Bahebera 9:10) Ikoko a ku to fanana ne ku longwa mu vula kwa ka pelela kwa Jesu ne ba no nsala shule.