Skip to content

Jesu wa ka be e Lingika Chini?

Jesu wa ka be e Lingika Chini?

Dabilo ye Baibili

 Ha kuna dumbu u no ziba kuti Jesu wa ka be e lingika chini, ne kuti Baibili ha i to leba chingwe ne se kwa a ka be e lingika. Ichecho cho lakidza kuti ku lingika kwa Jesu ha te icho chithu chikulu. Ne kwa ka jalo, Baibili i no ti lakidza kuti Jesu u nga dwa a ka be e lingika chini.

  •   Mbumbiko: Jesu wa ka be a li Njuta ngono u nga dwa a ka be a na zwingwe zwa a no fanana na mmeyabe ku yenda ne ludzi. (Bahebera 7:14) Ha kuna chingwe chi no lakikidza kuti mbumbiko iye ya ka be i singa fanane ne ye bathu bangwe. Mu chibaka chingwe wa ka be e dwa ku Galili e yenda ku Jerusalema ku sina u no khona ku nziba. (Johani 7:10, 11) Ngono kwa ka be ku sina chi no nshalula mu badiyiwa babe ne ba a ka be e wanana nabo kwazo. Kumbula kuti Judasi Isikariyoti wa ka nlakidza mbunga nkulu we bathu kuti ba mbate.​—Matewu 26:47-49.

  •   Bulefu gwe mavudzi: Ha kuna chi no lakidza kuti mavudzi a Jesu a ka be a li malefu, ne kuti Baibili i noti “mavudzi malefu mu nlume anobhatisa shoni.”​—1 Bakorinta 11:14.

  •   Ndedu: Jesu wa ka be a na ndedu. Wa ka be e sala nlayo we Bajuta shule , wa ka be u dzibila kuti ‘ ndedu dzi keriwe.’ (Lifitiko 19:27; Bagalatiya 4:4) Kakale, Baibili i no leba ne kwe ndedu dza Jesu mu buporofiti gwe ku dziyidzika kukwe.​—Izaya 50:6.

  •   Mbili: Chingwe ne chingwe cho lakidza kuti Jesu wa ka be a na mbumbiko ye mbili ya ka naka. Wa ka be e yenda chibaka chi lefu, mu nshingo uwe we ku, rera. (Matewu 9:35) Wa ka tata Bajuta ba ka be be tengesa mu tempele ku ka be kabili, e pitula dzitafuli dze ba no tengesa, mu chibaka chingwe a ka dusa zwithuwo mu tempele e shingisa chimi. (Luke 19:45, 46; Johani 2:14, 15) Cyclopedia ya McClintock and Strong ikati: “Mbiko yose ye ku rera i no lakidza kuti Jesu wa ka be a na mamuko a ka lulwama.”​—Volume IV, page 884.

  •   Ku lingika kwe buso gugwe: Jesu wa ka be a na buthu ne mahwilangoni, ngono buso gugwe gwa ka be gu lakidza cha a li icho. (Matewu 11:28, 29) Bathu ba ka siyasiyana ba ka be be yenda ku nli kuti ba nyaladziwe ne ku batshiwa. (Luke 5:12, 13; 7:37, 38) Kose ne bana dumbu ba ka be ba ka sungunuka ha ba naye.​—Matewu 19:13-15; Mareko 9:35-37.

Mikumbulo i sa ka lulwama ne kwe ku lingika kwa Jeso

 Nkumbulo u sa ka lulwama: Bangwe ba no leba kuti Jesu u no dwa mu ludzi gwe Afrika ne kuti buka ye Zumbunulo i no fanidzanya mavudzi awe ne wool ngono makumbo awe ne “ bronze ya ka pholishiwa.”​—Zumbunulo 1:14, 15

 Malebeswa: Buka ye Zumbunulo ya ka kwagwa “ne zwifaniso.” (Zumbunulo 1:1) Ha ku thalusiwa ku lingika kwe mavudzi a Jesu ne makumbo awe ko shingisiwa ndebo ye chifaniso ku lakidza zwizwalo zwa Jesu shule kwe ku musiwa mu bafi, i si ku lakidza mbumbiko iye mu chibaka cha a ka be a li mu shango. Ha ku legwa ne kwa Jesu kuyi’ “nsholo uwe ne mavudzi awe akabe ali matjena se lungudze, ali matjena enga makaa e vula,” Zumbunulo 1:14 i no shingisa mbala, i si mbumbiko, ku fanidzanya zwithu. Ichechi cho milila buchenjedu gugwe kwa ka lingwa makole awe. (Zumbunulo 3:14) Ndimana iyeyi ha i to fanidzanya mavudzi a Jesu ne lungudze ku pinda se kwa e fanidzanyiwa ne makaa.

 Makumbo a Jesu a ka be“epenya se phangula yakapholitjiwa,yakapisiwa mu vutho.” (Zumbunulo 1:15) Kakale, buso gugwe “gwakabe gu penya se zhuba linopenya nge masimba wose.” (Zumbunulo 1:16) Ne kuti ha kuna ludzi gu na mbala we ganda li nonga chi no legwa ne kwacho, mbono iwoyo i chifaniso, chi no lakidza Jesu wa ka musiwa mu bafi sa iye “unogala mu tjedza tjisingasedzegwe kutjili.”​—1 Timoti 6:16.

 Nkumbulo u sa ka lulwama: Jesu wa ka be a sina mamuko a ka lulwama.

 Malebeswa: Jesu wa ka be a ka zwilizanila mu nkumbulo. Ha ti lakidzila, wa ka zwilakidza a singa che mbunga wa ka be wa wo mbata. (Johani 18:4-8) Jesu wa ka be a ka sima ne kuti wa ka be e shinga nshingo we ku bezha e shingisa dzithulusi dzi no shingisiwa ne maboko.​—Mako 6:3.

 Ngono, ini, Jesu a ka be e sheta batsho kuti a senge bango la a ka bulayigwa mu lili? Kakale ini a ka fa mbeli kwe ba a ka bulawa a na nabo? (Luke 23:26; Johani 19:31-33) Chinyolocho koga Jesu a sathu a ka bulawa, wa ka be a si china masimba. Wa ka lala a ka linga busiku gose, ne ntata ye ku dziyidzika kwazo mu nkumbulo. (Luke 22:42-44) Bajuta ba ka ndziyidza kwazo busiku, mu zhuba li no tobela Baroma naibo ba ka ndziyidza kwazo. (Matewu 26:67, 68; Johani 19:1-3) Kose ikoku kwa ka thama kuti a fe mbeli kwe ba a ka be a nabo.

 Nkumbulo u sa ka lulwama: Jesu wa ka be e gala a ka dziyidzika mu nkumbulo, kakale e kumbula kwazo.

 Malebeswa: Jesu wa ka be e lakidza bukhoni gu nonga gwa Tate babe ba kudzimu, Jehova, gu no legwa ne Baibili “kuti i Ndzimu wa ka shatha.” (1 Timoti 1:11; Johani 14:9) Malebeswa wose, Jesu wa ka diya bangwe kuti ba nga khona gala ba ka shatha chini. (Matewu 5:3-9; Luke 11:28) Mabaka iyawa a no lakidza kuti Jesu wa ka be e gala a ka shatha.