Skip to content

Apa Jesu wa ka be a li Nlume wa ka Lulwama Koga?

Apa Jesu wa ka be a li Nlume wa ka Lulwama Koga?

Dabilo ye Baibili

 Jesu ya ka be isi nlume wa ka lulwama koga. Cha ti nga leba wu kuti, wa ka zwilakidza i li nlume wa ka chenjela ku pinda bathu bose. Bona cha ka legwa ne balume ba no zigwa kwazo ne kukwe:

 “Jesu we Nazaretha . . . nthu u no zigwa kwazo mu history.”—H. G. Wells, English historian.

 Buchilo gwa Jesu ko legwa ne kwago ku pinda gwe bathu bose ba ka tongo chila mu shango ngono ku cha legwa ne kwago ku pindisa.”—Kenneth Scott Latourette, American historian ne nkwali.

 Baibili i no lakidza kuti ini Jesu a ka be e tolegwa pezhugwi ku pinda balume bose ba ka lulwama ba ka tongo chila. Jesu wa kati e buzwa badiyiwa babe ba pejo naye kwazo kuti wa ka be a li yani, nngwe wabo wa ka dabila eti: “Ndimwi Mesiya Nkololo we Ndzimu unochila.”—Matewu 16:16.