Skip to content

Jesu u no Chidza—Chini?

Jesu u no Chidza—Chini?

Dabilo ye Baibili

 Jesu wa ka chidza bathu ba no thembeka ha e zwidusa chibayilo chi no tengunula. (Matewu 20:28) Ndizo, Baibili i ndana iti “Ntjidzi we shango.” (1 Johani 4:14) Kakale ikati: “Jidzo ali towang wa mu mmwe kakale, ngobe akuna limwe zina kakale mu shango lakapiwa bathu latingatjidziwa ndilo.”​—Mishingo 4:12.

 Jesu wa ka ‘labilila mmwe ne mmwe lufu’ u no dumila mu nli. (Bahebera 2:9; Johani 3:16) Ku dwapo, Jesu “wakamusiwa nge Ndzimu mu bafi,” e be e gwilila kudzimu ali chibumbiwa che meya. (Mishingo 3:15) Ikweno, Jesu u no khona “kutjidza mu misi yose, ibabo banozha ku Ndzimu ndiye, se etjila misi yose ku Ndzimu.”​—Bahebera 7:25.

Ini ko sheteka kuti Jesu a ti lebelekele?

 Tose ti na chibi. (Baroma 3:23) Chibi cho thama kuti ti si hwanane ne Ndzimu ne pelela ta fa. (Baroma 6:23) Ngono Jesu u “nlebelekeli” wa ibaba ba no dumila mu chibayilo chiche chino tengunula. (1 Johani 2:1) U no ba lebelekela ku Ndzimu, e kumbila kuti Ndzimu a hwe mitembezelo yabo ne ku ba zwibatigwa zwibi zwabo e shingisa chibayilo cha Jesu. (Matewu 1:21; Baroma 8:34) Ndzimu u no thama Jesu cha a no ba kumbilila ku nli ne kuti cho dumililana ne ku da kukwe. Ndzimu wa ka tumila Jesu mu shango “kuti shango itjidziwe ndiye.”​—Johani 3:17.

A ku dumila mu na Jesu ndicho koga chi no sheteka?

  •  Aa. Nenguba ta ka fanila dumila mu na Jesu kuti ti chidziwe ko sheteka chi no pinda ichecho. (Mishingo 16:30, 31) Baibili ikati: “Se mbili usina meya wakafa, kugalamoyo kusina mishingo na ikobo kwakafa.” (Jakuba 2:26) Kuti ti chidziwe, zwidiye ne kwa Jesu na Tate babe, Jehova.​—Johani 17:3.

  •   Dumila mu bali bose.​—Johani 12:44; 14:1.

  •   Lakidza ku dumila kwedu ne ku thama ku da kwe Ndzimu. (Luka 6:46; 1 Johani 2:17) Jesu wa ka diya kuti ate nngwe ne nngwe u no ndana eti “She” u nowo chidziwa ngono kowo chidziwa koga ba no ‘thama kuda kwa Tate babe ba kudzimu.’​—Matewu 7:21.

  •   A ti dwilileni ti lakidza ku dumila kwedu ne ta ka lingisana ne mathatha. Jesu wa ka lakidza zwibuyanana ichecho ha eti: “Iye unowodzikitadza kunoti ku bupelo ndiye unowotjidziwa.”​—Matewu 24:13.